การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางโครงสร้างของกากกาแฟพันธุ์อาราบิก้า

Main Article Content

ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
นันทรักษ์ รอดเกตุ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ทางเคมีของกากกาแฟในงานวิจัยนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางโครงสร้าง ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของกากกาแฟ พบว่ามีปริมาณความชื้นเท่ากับ 2.84±0.17% ปริมาณเถ้าเท่ากับ 14.93±0.55% ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 10.93±0.03% ปริมาณไขมันเท่ากับ 14.42±0.43% และปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 56.88% ลักษณะสัณฐานวิทยาของกากกาแฟก่อนและหลังสกัดไขมันเมื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่ารูปที่ได้จากกากกาแฟก่อนสกัดน้ำมันอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อผ่านการสกัดน้ำมันจะเห็นว่าอนุภาคจะกระจายตัวแยกออกจากกัน สาเหตุเนื่องมาจากการที่หยดน้ำมันภายในอนุภาคได้ถูกสกัดออกมาจากรูพรุนของกากกาแฟ บนพื้นผิวของกากกาแฟพบปริมาณคาร์บอนและออกซิเจนโดยได้จากการวิเคราห์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเอกซ์เรย์ (EDS) หมู่ฟังก์ชันหลักของกากกาแฟจะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (FT-IR) ซึ่งผลจากการทดลองนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC. (2000). Official Methods of Analysis (17th ed.), Gaithersburg, MD, USA : The Association of Official

Analytical Chemists.

Ballesteros, L. F., Teixeira, J. A. & Mussatto, S. I. (2014). Chemical, Functional, and Structural Properties of

Spent Coffee Grounds and Coffee Silverskin. Food and Bioprocess Technology, 7(12), 3493–3503.

Brunerova, A., Roubík, H., Brozek, M., Haryanto, A., Hasanudin, U., Iryani, D. A. & Herák, D. (2019).

Valorization of Bio-Briquette Fuel by Using Spent Coffee Ground as an External Additive. Energies, 13(54), 1–15.

Craig, A. P., Franca, A. S. & Oliveira, L. S. (2012). Discrimination between defective and non-defective

roasted coffees by diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy. LWT-Food Science

Technology, 47(2), 505–511.

Hamamre, Z. A., Foerster, S., Hartmann, F., Kroger, M. & Kaltschmitt, M. (2012). Oil Extracted from Spent

Coffee Grounds as a Renewable Source for Fatty Acid Methyl Ester Manufacturing. Fuel, 96, 70–76.

Hussein, A., Ali, H., Bareh, G. & Farouk, A. (2019). Influence of Spent Coffee Ground as Fiber Source on

Chemical, Rheological and Sensory Properties of Sponge Cake. Pakistan Journal of Biological Sciences, 22(6), 273–282.

Kovalcik, A., Obruca, S. & Marova, I. (2018). Valorization of Spent Coffee Grounds: A Review. Food and

BioproductsProcessing, 1104(2), 104–119.

Lisowski, A., Olendzki, D. & Swietochowski, A., Dabrowska, M., Mieszkalski, L., Ostrowska-Ligeza, E., Stasiak ,

M., Klonowski, J. & Piatek, M. (2019). Spent Coffee Grounds Compaction Process: Its Effects on

the Strengthproperties of Biofuel Pellets. Renewable Energy, 142, 173–183.

Liu, Y., Tu, Q., Knothe, G. & Lu, M. (2017). Direct Transesterification of Spent Coffee Grounds for Biodiesel

Production. Fuel, 199, 157–161.

Martinez-Saez, N., García, A. T., Pérez, I. D., Rebollo-Hernanz, M., Mesias, M., Morales, F. J., Martín-Cabrejas,

M. A. & Doloresdel Castillo M. (2017). Use of Spent Coffee Grounds as Food Ingredient in Bakery Products. Food Chemistry, 216, 114–122.

Mussatto, S. I., Carneiro, L. M., Silva, J. P.A., Roberto, I. C. & Teixeira J. A. (2011). A Study on Chemical Constituents and Sugars Extraction from Spent Coffee Grounds. Carbohydrate Polymers, 83(2), 368–374.

Rahimnejad, S., Choi, J. & Lee, S. M. (2015). Evaluation of Coffee Ground as a Feedstuff in Practical

Diets for Olive Flounder Paralichthys olivaceus. Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3), 257–264.

Rocha, M. V. P, Lima de Matos, L. J. B., Pinto, de Lima L., Marciano da Silva Figueiredo, P., Lucena, I. L.,

Fernandes, F. A. N. & Goncalves, L. R. B. (2014). Ultrasound-assisted Production of Biodiesel and Ethanol from Spent Coffee Grounds. Bioresource Technology, 167, 343–348.

Silva, J. P., Mendez, G. L., Lombana, J., Marrugo, D. G. & Correa-Turizo, R. (2018). Physicochemical

Characterization of Spent Coffee Ground (Coffea Arabica L) and its Antioxidant Evaluation.

Advance Journal of Food Science and Technology, 16, 220–225.

Smaga, M. (2016). Quality Parameters of the Solid Fuel Produced from Coffee Grounds and Tea Grounds. Acta Innovations, 20, 26–30.

Somnuk, K., Eawlex, P. & Prateepchaikul, G. (2017). Optimization of Coffee Oil Extraction from Spent

Coffee Grounds Using Four Solvents and Prototype-scale Extraction Using Circulation Process.

Agriculture and Natural Resources, 51(3), 181–189.

Zarrinbakhsh, N., Wang, T., Rodriguez-Uribe, A., Misra, M., & Mohanty, A. K. (2016). Characterization of

Wastes and Coproducts from the Coffee Industry for Composite Material Production.

BioResources, 11(3), 7637–7653.