การหาลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน rbcL ของสมุนไพรจันทน์เทศ (Myristica fragans Houtt.)

Main Article Content

ชวัลรัตน์ สมนึก
พิสุทธิ์ การบุญ

บทคัดย่อ

จันทน์เทศ (Myristica fragans Houtt.) เป็นสมุนไพรที่เจริญได้ดีในพื้นที่เขตร้อนชื้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ต้นจันทน์เทศเกือบทุกส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่แต่ใช้ในครัวเรือน เช่น เป็นเครื่องเทศ (spice)  สารปรุงแต่งกลิ่นรส แต่ยังใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย แต่การศึกษาเกี่ยวกับจันทน์เทศยังมีข้อมูลทางพันธุกรรมค่อนข้างน้อย  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำตัวอย่างจันทน์เทศมาตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL พบลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ที่วิเคราะห์ได้จำนวน 932 คู่เบส มีความคล้ายคลึงกับพืชใบเลี้ยงคู่ในวงศ์จันทน์เทศ (Myristicaceae) โดยมีจำนวนของลำดับนิวคลีโอไทด์ตรงกับต้นเลือดควาย (Knema sp.) (Accession number AB586432.1 และ AB586431.1) และต้นจันทน์เทศ (Myristica fragrans) (Accession number AY298839.1) สูงที่สุด แสดงให้เห็นว่ายีน rbcL สามารถใช้เป็นตำแหน่งในการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอและศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของจันทน์เทศได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bussadee, P., Thanananta, T. & Thanananta, N. (2015). Identification of Mangoes Cultivars in Thailand using

DNA Sequences of rpoC1 and rbcL Genes. Thai Science and Technology Journal, 23(6)

(Special Issue), 983-993. (in Thai)

Herbal Medicines Database, Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University. (n.d.) Dok Chan. [online] Retrieved December 6, 2019, from: http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=55 (in Thai)

Honestdocs. (2019). Nutmeg benefits, eating ideas and using nutmeg for health and caution. [online] Retrieved December 6, 2019, from: https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-nutmeg (in Thai)

Honey J., Araya K.R., Sindhu T.U., Syamjith P., Vinood K.R. & Sandhya, S. (2016). A Descriptive Review on Myristica fragans Houtt. Hygeia: Journal of Drugs and Medicines, 8(1), 35 – 43.

Jaiswal, P., Kumar, P., Singh, V.K. & Singh, D.K. (2009). “Biological Effects of Myristica fragrans”, ARBS Annual Review of Biomedical Sciences, 11, 21-29.

Jangid, K., Jayakumar, N.D. & Varghese, S.S. (2014). Achievable Therapeutic Effects of Myristica Fragrans

(Nutmeg) on Periodontitis a Short Review. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical

Sciences, 6(5), 591 – 594.

Keereekoch, T., Srisuwan, T. & Sangkaew, N. (2018). Quality Comparison of Nutmeg from Thailand and

Indonesia. Thaksin University Journal, 21(2), 33 – 42. (in Thai)

Maya, K.M., Zachariah, T.J., Krishnamoorthy, B. (2004). Chemical composition of essential oil of nutmeg

(Myristica fragrans Houtt.) accessions. Journal of spice and aromatic crops, 13, 135-139.

Orwa, C., Mutua, A., Kindt, R., Jamnadass, R. & Simons, A. (2009). Agroforestree Database: a tree reference and selection guide version 4.0. World Agroforestry Centre, Kenya. [online] Retrieved December 9, 2019, from: https://www.worldagroforestry.org/resources/databases/agroforestree.

Plunkett, G.M., Soltis, D.E. and Soltis, P.S. (1997). Clarification of the relationship between Apiaceae and Araliaceae based on matK and rbcL sequence data. American Journal of Botany, 84, 565-580.

Prommanee, W. (2017). DNA Barcoding of Plants in the Genus Solanum L. in Thailand. Thesis of

Master of Science (Pharmaceutical Sciences) Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)

Rozen, S & Skaletsky, H. (2000). Primer3 on the WWW for General Users and for Biologist Programmers, In Krawetz, S. and Misener, S. (eds). Bioinformatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology, Humana Press, Totowa, New Jersey, 365-386.

Sonavane, G.S., Palekar R.C., Kasture V.S. & Kasture, S.B. (2001). Behavioral actions of Myristica fragrans seeds. Indian Journal of Pharmacology, 33, 417 – 424.

Tan, K.P., Khoo, H.E. & Azrina, A. 2013. Comparison of antioxidant components and antioxidant capacity in

different parts of nutmeg (Myristica fragrans). Food Research International, 20, 1049-1052.

Thanananta, N., Saetai, K. & Thanananta, T. (2014a). Genetic Relationship Analysis of Bulbophyllum

Section Sestochilus using Nucleotide Sequences of Specific Genes. Thai Science and Technology

Journal, 22(4), 523-530. (in Thai)

Thanananta, N., Sumrith, J. & Thanananta, T. (2014b). Analysis of Genetic Relationship of Colored Rice

Cultivars Using DNA Sequences of rbcL and rpoC1 Genes. Thai Science and Technology Journal,

(5)(Special Issue), 674 – 682. (in Thai)

Traditional Home Remedies 2013. (2013, 14 February). Government Gazette. Chapter 130 Special Issue

, 30-49.