การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง

Main Article Content

คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ สำหรับการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ราคาทองคำวันนี้ เริ่มใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน  96 ค่า แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จำนวน 93 ค่า สำหรับเปรียบเทียบหาตัวแบบพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลของโฮลท์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลของบราวน์ และวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลที่มีแนวโน้มแบบแดม และชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ค่า สำหรับการเปรียบเทียบหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้เกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย และเกณฑ์ร้อยละ ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่ำที่สุด เมื่อได้วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วนำมาคำนวณหาช่วง การพยากรณ์ล่วงหน้าใช้เกณฑ์ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ จากรูปแบบวิธีการดังกล่าว นำมาคำนวณหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 เดือน 3 เดือน และ 5 เดือน พบว่า วิธีการพยากรณ์นี้เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง ล่วงหน้า 3 เดือน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Gold price today. (2019). Gold Price History [Online]. Retrieved October 12, 2019, from: https://ทองคําราคา.com/ราคาทองย้อนหลัง. (in Thai)

Gold Traders Association. (2019). Gold History [Online]. Retrieved July 1, 2016, from: http:// www.goldtraders.or. th/PageView.aspx?page=6. (in Thai)

Keerativibool, W. & Na-laed, D. (2013). Forecasting Model of Monthly Gold Ornament Selling Prices. NU Science. Journal, 9(2), 65-81. (in Thai)

Keerativibool, W. (2013). Forecasting Model for the Retail Prices of Gasohol 95 in Bangkok and Peripheral Areas. KMUTT Research & Development Journal, 36(4), 423-438. (in Thai)

Ket-iam, S. (2005). Forecasting Technique. (2nd ed.). Songkhla: Thaksin University. (in Thai)

Riansut, W. (2016). Forecasting the Sale Prices of Gold Bar. Journal of Science Ladkabang, 25(2), 41-53. (in Thai)

Riansut, W. (2018a). Comparison of Tangerine Prices Forecast Model by Exponential Smoothing Methods. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 460 – 470. (in Thai)

Riansut, W. (2018b) Comparison of the Cattle Prices Forecasting Models. Thai Science and Technology Journal (TSTJ), 27(2), 201-212. (in Thai)

Riansut, W. (2019). Forecasting Model for the Wholesale Cost of Cattleya Orchid at SI-MUM-MUANG market. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology), 14(2), 76-92. (in Thai)

Taesombut, S. (2006). Quantitative Forecasting. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)