ความเข้มข้นของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนากภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ

Main Article Content

อรพิน เสละคร
สุดารัตน์ สุตพันธ์
คงเดช พะสีนาม
ธันวมาส กาศสนุก

บทคัดย่อ

กล้วยนาก (Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’) เป็นกล้วยที่หายากในประเทศไทย และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นจึงนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการขยายพันธุ์ โดยศึกษาความเข้มข้นของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนากภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ โดยนำชิ้นส่วนปลายยอดเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร Murashige and Skoog (MS) ที่เติมน้ำมะพร้าวความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ และย้ายเลี้ยงทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน และวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมน้ำมะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้จำนวนหน่อเฉลี่ยสูงสุด 8.25 หน่อต่อยอดที่เพาะเลี้ยง และความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 7.73 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) กับความเข้มข้นอื่นๆ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahmed, S., Sharma, A., Singh, A.K., Wali, V.K. & Kumari. P. (2014). In Vitro Multiplication of Banana (Musa spp.) cv. Grand Naine. African Journal of Biotechnology, 13(27), 2696-2703.

Gitonga, N.M., Ombori, O., Murithi, K.S.D. & Ngugi, M. (2010). Low Technology Tissue Culture Materials for Initiation and Multiplication of Banana Plants. African Crop Science Journal, 18(4), 243-251.

Hafsan, Muhammad Khalifah, M., Masrianya, Isna Rasdianah, A., Mustakima. (2018). The Utilization of Coconut Water Waste As a Growth Media of the In Vitro Potato Cutting. Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains, 7(2), 108-116.

Hongthongkham, J. & Promwong, R. (2017). In Vitro Propagation of KareKaron (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) an Endangered Wild Orchid in Community Forestry. Prawarun Agricultural Journal, 14(2), 146-154. (in Thai)

Kanchanapoom, K. (2001). Plant Tissue Culture (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Kruichucheep, A. & Suppadit, T. (2012). Utilizing Bio Extracted Water from Coconut Water in Each Level as Plant Supplement for Soybean Plantation. Journal of the Association of Researchers, 17(1), 112-124. (in Thai)

Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-497.

Panichkit, S. (2013). Banana (1st ed.). Bangkok: Suweeriyasarn Co., Ltd. (in Thai)

Rattanapan, W. & Yeetchan, N. (2016). The Effect of Coconut Water and BA on Shoot Induction of Musa (AA group) ‘Kluai Leb Mu Nang’ under Aseptic Condition of 4 Cultivars. Songklanakarin Journal of Plant Science, 3(Suppl. I), 65-69. (in Thai)

Santarunai, N. (2015). Effect of Medium and Plant Growth Regulator on Development and Flowering (Dendrobium friedericksianum Rchb. f.) of Orchid In Vitro. The National Conference and Research Presentation “Create and Development to Approach ASEAN Community II”, June 18-19, 2015. Nakhonratchasima: Nakhonratchasima College. (in Thai)

Selakorn, O. (2014). Effect of BA and IBA on Multiplication Shoot and Root of Pagwan Pa (Melienthasuavis Pierre.) by In Vitro. Phetchabun Rajabhat Journal, 16(1), 86-93. (in Thai)

Senavongse, R., Saensouk, P. & Saensouk, S. (2014). In Vitro Tissue Culture of Dendrobium kontumense Gagnep. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 19(3), 399-413. (in Thai)

Silayoi, B. (2015). Banana (4th ed.). Bangkok: Kasetsart University Press. (in Thai)

Sudhanyaratana, N., Aoki, S. & Rattana, K. (2016). Tissue Culture and the Analysis of Ploidy Stability of Musa (ABB) ‘Namwa Mali-Ong’. SDU Research Journal, 9(3), 1-14. (in Thai)

Suthanukool, P. (2018). Edible bananas of department of agriculture (1st ed.). Nonthaburi: Kernkhum Media. (in Thai)

Tudses, N., Phungbunhan, K. & Audta, L. (2019). Effects of BA and NAA on Growth and Development of Musa sapientum (ABB group) cv. ‘Kluai Hin’ In Vitro and Effects of Substrate on Growth In Vivo. King Mongkut’s Agricultural Journal, 37(2), 262-273. (in Thai)

Wamaedeesa, R. & Deramae, S. (2011). Multiplication of Kluai Hin (Musa sapientum Linn.) by Tissue Culture. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(3), 47-59. (in Thai)