การควบคุมการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides เชื้อสาเหตุของโรคหอมเลื้อยด้วยสารสกัดจากสมุนไพร

Main Article Content

วิมลศิริ สีหะวงษ์
สายัณห์ สืบผาง
สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม กระชายขาว ข่า ขมิ้น และตะไคร้ ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคหอมเลื้อยในหอมแดง ทดสอบด้วยกรรมวิธี Poison Food Technique สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เอทธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงเชื้อบนอาหารที่มีสารสกัดจากสมุนไพรความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 วัน พบว่าสารสกัดจากกระชายขาวสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีที่สุดคือ 93.86 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสารสกัดจากพืชอื่นๆ การทดสอบในสภาพแปลงปลูกพบว่าการปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl มีดัชนีการเกิดโรคน้อยที่สุด 2.17 รองลงมาคือปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl สลับกับสารสกัดจากกระชายขาวมีดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 7.50 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีการอื่น ๆ ดังนั้นกระชายขาวสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา C. gloeosporioides ในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพแปลงปลูกซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมี

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วิมลศิริ สีหะวงษ์, สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 33000

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม กระชายขาว ข่า ขมิ้น และตะไคร้ ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคหอมเลื้อยในหอมแดง ทดสอบด้วยกรรมวิธี Poison Food Technique สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เอทธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงเชื้อบนอาหารที่มีสารสกัดจากสมุนไพรความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 วัน พบว่าสารสกัดจากกระชายขาวสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีที่สุดคือ 93.86 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสารสกัดจากพืชอื่นๆ การทดสอบในสภาพแปลงปลูกพบว่าการปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl มีดัชนีการเกิดโรคน้อยที่สุด 2.17 รองลงมาคือปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl สลับกับสารสกัดจากกระชายขาวมีดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 7.50 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีการอื่น ๆ ดังนั้นกระชายขาวสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา C. gloeosporioides ในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพแปลงปลูกซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมี

สายัณห์ สืบผาง, สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 33000

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม กระชายขาว ข่า ขมิ้น และตะไคร้ ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคหอมเลื้อยในหอมแดง ทดสอบด้วยกรรมวิธี Poison Food Technique สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เอทธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงเชื้อบนอาหารที่มีสารสกัดจากสมุนไพรความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 วัน พบว่าสารสกัดจากกระชายขาวสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีที่สุดคือ 93.86 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสารสกัดจากพืชอื่นๆ การทดสอบในสภาพแปลงปลูกพบว่าการปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl มีดัชนีการเกิดโรคน้อยที่สุด 2.17 รองลงมาคือปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl สลับกับสารสกัดจากกระชายขาวมีดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 7.50 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีการอื่น ๆ ดังนั้นกระชายขาวสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา C. gloeosporioides ในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพแปลงปลูกซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมี

สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์, สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 10900

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม กระชายขาว ข่า ขมิ้น และตะไคร้ ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคหอมเลื้อยในหอมแดง ทดสอบด้วยกรรมวิธี Poison Food Technique สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เอทธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงเชื้อบนอาหารที่มีสารสกัดจากสมุนไพรความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 วัน พบว่าสารสกัดจากกระชายขาวสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีที่สุดคือ 93.86 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสารสกัดจากพืชอื่นๆ การทดสอบในสภาพแปลงปลูกพบว่าการปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl มีดัชนีการเกิดโรคน้อยที่สุด 2.17 รองลงมาคือปลูกเชื้อแล้วพ่นด้วยสารเคมี Benomyl สลับกับสารสกัดจากกระชายขาวมีดัชนีการเกิดโรคเท่ากับ 7.50 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีการอื่น ๆ ดังนั้นกระชายขาวสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา C. gloeosporioides ในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพแปลงปลูกซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมี

References

Chaiwat, J. & Araya, J. (1999). The Fungicidal Properties of Extracts of Clove (Eugenia caryophyllus Spreng.) and Sweet Flag (Acorus calamus Linn.). Acta Hortic, 501, 87-94.

Elaissi, A., Rouis, Z., Salem, N.A., Mabrouk, S., Bensalem, Y. & Salah, K.B. (2012). Chemical composition of 8 eucalyptus species essential oils and the evaluation of their antibacterial, antifungal and antiviral activities. BMC Complementary Alternative Medicine, DOI: 10.1186/1472-6882-12-81.

Euis, N., Rizal, S., Zainal, A., Sobir, S. & Machfud, M. (2020). Analysis of mancozeb and carbofuran pesticides residues in the production area of shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum) Bulgarian. Journal of Agricultural Science, 26(5), 974-981.

Jae, W.H., Sang, H.S., Kyoung S.J., Yong, H.C., Quang, L.D., Hun, K. & Gyung, J.C. (2018). In vivo assessment of plant extracts for control of plant diseases: A sesquiterpene ketolactone isolated from Curcuma zedoaria suppresses wheat leaf rust. Journal of Environmental Science and Health, 53(2), 135-140.

Jin, Z., Xiaoyu, D., Yechun, X., Yongqiang, D., Meiqin, L. & Yao, Z. (2020). Structure of Mpro from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors. Nature, 528, 289-293.

Jyoti, S., Bhatnagar, S.K. & Akash T. (2019). Study on fungicidal effect of plant extracts on plant pathogenic fungi and the economy of extract preparation and efficacy in comparison to synthetic/chemical fungicides. Journal of Applied and Natural Science, 11(2), 333-337.

Khan, S.A., Zia, K., Ashraf, S., Uddin, R. & Ul-Haq, Z. (2020). Identifcation of chymotrypsin-like protease inhibitors of SARSCoV-2 via integrated computational approach. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 39(7), 2607-2616.

Kittika, J., Amnart, P., Kanjana, I., Saranya, P., Phanwimol, T. & Susumu, K. (2017). Inhibitory Effects of Thai Essential Oils on Potentially Aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus. Biocontrol Science, 22(1), 31-40.

Manasi, K.B. & Ajit G.D. (2014). Antifungal activity of herbal extracts against plant pathogenic fungi. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47(8), 959-965.

Mani, J.S., Janice, S., Mani, J.B., Johnson, J.C., Steel, D.A., Broszczak, P.M., Neilsen, K.B. & Walsh, M.N. (2020). Natural product-derived phytochemicals as potential agents against coronaviruses. Virus Research, 284, 1-16.

Meenakshi, S. & Saurabh, K. (2015). Colletotrichum gloeosporioides: An Anthracnose Causing Pathogen of Fruits and Vegetables. Biosciences Biotechnology Research ASIA, 12(2), 1,233-1,246.

Miyara, C., Shnaiderman, X., Meng, X., Vargas, W.A., Diaz-Minguez, J.M. & Sherman, A. (2012). Role of Nitrogen Metabolism Genes Expressed During Pathogenicity of the Alkalinizing Colletotrichum gloeosporioides and Their Differential Expression in Acidifying Pathogens. The American Phytopathological Society, 25(9), 51-63.

Nuchnualrat, P.& Boonroj, A. (2008). Effect of Prochloraz, Benomyl, Carbendazim, Azoxystrobin, Mancozeb and Copper oxychloride for Controlling Anthracnose Disease of Dragon Fruit. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 9(2),15-20.

Nuchnualrat, P.& Jitsartta, N. (2022). Evaluation of fungicide carbendazim resistance in Colletotrichum gloeosporioides causing anthracnose disease of mango cv. Aokrong in Chanthaburi province. RMUTSB Academic Journal, 9(2), 164-173

Oranun, O. & Wannee, J. (2017). Fingerroot, Boesenbergia rotunda and its Aphrodisiac Activity. Pharmacogn Rev., 11(21), 27-30.

Phukang, J. & Chaisuk, P. (2016). Effects of some Fungicides on Growth Inhibition of Colletotrichum gloeosporioides, Causal Agent of Onion Twister Disease. Jourual of Agriculture, 32(2), 181-189. (in Thai).

Rattanakreetakul, C. (2013). Fumigation with Plant Volatile Oils to Control Stem End Rot of Banana. Acta Hortic, 973, 207-213