สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
สิขเรศ คงแก้ว

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 ร้าน ในด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพเป็นการช่วยส่งผลทำให้อาหารริมบาทวิถีมีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยแก่สุขอนามัยของผู้บริโภคในจังหวัดรวมถึงนักท่องเที่ยวที่รับประทานอาหารริมบาทวิถีของตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการศึกษาการสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพ มีการใช้แบบประเมินร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน 12 ข้อ ของกรมอนามัย โดยมีการอบรมและการวัดด้านความรู้ในการจัดการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการหรือผู้สัมผัสอาหารด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีขึ้น ในส่วนการวิเคราะห์การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบอาหาร (Food test kit) ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) และปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ พบว่ามีสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในปลาหมึกกรอบและปลาหมึกสด จำนวน 1 ร้าน และการศึกษาสภาพการณ์การสุขาภิบาลอาหารด้านชีวภาพ ด้วยการตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ใช้ชุดทดสอบ SI-2 จากมือผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร และตัวอย่างอาหาร ซึ่งในการตรวจสอบพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากมือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 28.57 ภาชนะใส่อาหาร ร้อยละ 11.61 และตัวอย่างอาหาร ร้อยละ 31.67 จึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบการควรจัดทำร้านอาหารริมบาทวิถีให้มีการสุขาภิบาลอาหารที่ดีและมีมาตรฐานต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการรับประทานอาหาร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bureau of Food and Water Sanitation. (2020). Street food good health [Online]. Retrieved December 13, 2022, from: http://www.stpho.go.th/ita/2564/คู่มือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี%20street%20food%20good%20health(s.pdf. (in Thai)

Chinnanon, M. (2017). Quantity analysis of borax in meat and meatballs sold in Trang province. UTK Journal, 11(1), 55-66. (in Thai)

Chuayray, B. (2015). Effects of food sanitation knowledge and behavior program on against E-coli bacterial presence in food stands in Kaochamao district, Rayong province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(3), 41-61. (in Thai)

Food and Drug Administration. (2013). Announced the Ministry of Public Health for Determine the amount of polar substances in the oil used for frying or cooking for sale [Online]. Retrieved October 1, 2022, from: https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/1_No5_283_347.pdf. (in Thai)

Paosungnoen, A. & Lajamnong, S. & Chimkoon, S. & Kongmuang, S. & Pinyowong, W. (2017). Coliform bacteria contamination on ice and sanitation of the retail shops and refreshment stalls at the front of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. PKRU SciTech Journal, 1(1), 9-18. (in Thai)

Pomosa, P. & Bunnak, J. (2015). Study of hygienic circumstance of 24-hour restaurants and consumption behavior at Ladkrabang district. Journal of Industrial Education, 14(3), 662-669. (in Thai)

Prommanee, P. (2019). Guidelines of food sanitation for establishment of street Food stall,

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. APHEIT Journal, 8(2), 48-58. (in Thai)

Prompim, P. (2012). Relationship between knowledge and practice of food sanitation practices of food shops and bacterial quality of food distributed, containers and hands of food handlers in Krasang district Buriram Province. Master's thesis. Surindra Rajabhat University. (in Thai)

Sila, S. & Navakhun, A. (2017). Simple method for determination of sodium hydrosulfite by spectrophotometric technique. Burapha Science Journal, 22(1), 173-186. (in Thai)

Somneuk, C. & Chareanviset, L. (2016). Coliform bacteria examination in ready to eat food at Rambhai Barni Rajabhat University. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 10(2), 89-94. (in Thai)

Srisai, Y. & Yasaka, S. (2016). Situation of food sanitation in the area around Naresuan University Phitsanulok Province Thailand. Disease Control Journal, 42(4), 327-336. (in Thai)

Yimthin, C. (2017). The study natural substances to replace bleach in water chesnut. Research reports. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. (in Thai)