โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ สำหรับการตรวจวัด คัดกรองสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในตัวอย่างผักด้วยการสกัดแบบแคชเชอร์

Main Article Content

รุจิรา คุ้มทรัพย์
เสาวภา ชูมณี

บทคัดย่อ

Aldicarb Carbofuran Methomyl และ Oxamyl เป็นสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต มีพิษร้ายแรงไปยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส หากมีปริมาณตกค้างสูงในตัวอย่างผักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคัดกรองสารทั้ง 4 ชนิดด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ ใช้วิธีการสกัดตัวอย่างด้วยแบบแคชเชอร์และทำให้บริสุทธิ์ด้วยการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการแยกใช้คอลัมน์ C18 เฟสเคลื่อนที่แบบการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของตัวทำละลาย ประกอบด้วยเมทานอลและน้ำ อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่เท่ากับ 1 มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาตรฉีด 10 ไมโครลิตร อุณหภูมิคอลัมน์ควบคุมที่ 40 องศาเซลเซียส ความเป็นเชิงเส้นตรงดีในช่วงความเข้มข้น 0.04-2.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (r2) มากกว่า 0.995 และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณของสารทั้ง 4 ชนิดอยู่ในช่วงความเข้มข้นเท่ากับ 0.05 -0.07 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยแสดงความแม่นด้วยค่าร้อยละการคืนกลับในช่วง 79.25-118.57 ความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์แสดงด้วยค่า HORRAT มีค่าไม่เกิน 2 วิธีเคราะห์นี้ได้นำไปใช้งานตรวจคัดกรองในตัวอย่างผักทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ผักคะน้า กะหล่ำปลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ต้นหอม และพริกขี้หนู ชนิดละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 30 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณสารพิษตกค้างในผักเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ในต้นหอม และพริกขี้หนู มีปริมาณ Oxamyl เท่ากับ 0.15 และ 0.17-0.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ในผักคะน้า และต้นหอม มีปริมาณ Methomyl 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในพริกขี้หนูมีปริมาณ Carbofuran 0.40-0.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akcaboot, P., Chukiatwatana, L. & Tongcham, C. (2020). Method validation of organophosphorus, organochlorine and pyrethroid in vegetable Oil. The 58th Kasetsart University Annual Conference, February 5-7, 2020 Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Bongphrom, S. & Pabchanda, S. (2012). Determination of carbamate insecticides in chili using chromatographic and colorimetric techniques. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 14(3), 45–54. (in Thai)

Bose, A. (2014). HPLC calibration process parameters in terms of system suitability test. Austin Chromatography,1(2), 1-4.

Codex alimentarius FAO-WHO. (2022). Pesticides [Online]. Retrieved November 8, 2022, from: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/.

Hinhumpatch, P. & Wattanachaiyingcharoen, W. (2021). Evaluation of carbamate pesticide residues in melons. Thai Science and Technology Journal, 29(1), 62–72. (in Thai)

Kemmerich, M., Bernardi, G., Prestes, O. D., Adaime, M. B., & Zanella, R. (2018). Comprehensive method validation for the determination of 170 pesticide residues in pear employing modified QuEChERS without clean-up and ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Food Analytical Methods, 11(2), 556–577.

Kongphonprom, K. & Burakham, R. (2016). Determination of carbamate insecticides in water, fruit, and vegetables by ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction and high-performance liquid chromatography. Analytical Letters, 49(6), 753–767.

Krinsunthon, N., Khamthong, T. & Mapradit, P. (2014). QuEChERS sample preparation for determination of steroids adulterated in herbal pills by high performance liquid chromatography. Thai Food and Drug Journal, 21(1), 59–66. (in Thai)

Ma, L., Zhao, L., Wang, J., Pan, C., Liu, C., Wang, Y., et al. (2020). Determination of 12 carbamate insecticides in typical vegetables and fruits by rapid multi-plug filtration cleanup and ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry detection. Journal of Chromatographic Science, 58(2), 109–116.

Ningnoi, T. (2006). A Practical guide for single laboratory. method validation of chemical method. Nonthaburi: Department of medical sciences, ministry of public health. (in Thai)

Nur ’Aqilah, N. M., Erna, K. H., Vonnie, J. M., Rovina, K., Nur ’Aqilah, N. M., Erna, K. H., Vonnie, J. M. & Rovina, K. (2022). Extraction and identification techniques for quantification of carbamate pesticides in fruits and vegetables. in pesticides—updates on toxicity, efficacy and risk assessment [Online]. Retrieved November 6, 2022, from: https://www.intechopen.com/chapters/80551.

Pesticide residues in food. (2017, 18 September). Royal Gazette. 134(Special Part 228). 8-10. (in Thai)

Polyiem, W., Naksen, W. & Prapamontol, T. (2018). Gas chromatographic- flame photometric detection of organophosphate pesticide residues and its application in real vegetable and fruit samples from Chiang Mai city, Thailand. Chiang Mai Journal of Science., 45(4), 1933–1943.

Sparks, T. C., Crossthwaite, A. J., Nauen, R., Banba, S., Cordova, D., Earley, F., et al. (2020). Insecticides, biologics and nematicides: Updates to IRAC’s mode of action classification-a tool for resistance management. Pesticide Biochemistry and Physiology, 167, 104587.

Srikote, R. & Wittayanan, W. (2018). Development of an analytical method for pesticide residues in fruit or vegetable juices. Bulletin of the Department of Medical Sciences, 60(3), 108-122. (in Thai)

Zhang, Y. (2019). Analysis of organophosphorus and organochlorine pesticides in fruit and vegetables using an Agilent 8890 GC with four detectors [Online]. Retrieved November 8, 2022, from: https://www.agilent.com/cs/library/applications/application-organophosphorus-organochlorine-pesticides-5994-1215en-agilent.pdf

Zhou, Y., Guan, J., Gao, W., Lv, S. & Ge, M. (2018). Quantification and confirmation of fifteen carbamate pesticide residues by multiple reaction monitoring and enhanced product ion scan modes via LC-MS/MS QTRAP system. Molecules, 23(10), 2496.