ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติผสมสารสกัดจากไพลและเปลือกมังคุด

Main Article Content

สุรเดช มัจฉาเวช
ซารียะห์ มูซอเลาะยา
อิมรอน มีชัย

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ยางที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่บนผลิตภัณฑ์ยางสามารถก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ งานวิจัยนี้มuวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติที่มีการเติมสารสกัดจากไพลและเปลือกมังคุดสำหรับใช้เป็นสารต้านแบคทีเรียในน้ำยางธรรมชาติ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยางธรรมชาติระหว่างการเติมสารสกัดไพลหรือเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 0 3 6 9 และ 12 phr และการใช้สารสกัดร่วมระหว่างไพลและเปลือกมังคุด ศึกษาผลการต้านแบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus และ Escherichia coli พร้อมกับการศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มยางที่เตรียมได้ ผลการทดลองพบว่าน้ำยางธรรมชาติที่ผสมสารสกัดจากไพลมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ดีกว่าน้ำยางธรรมชาติที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด โดยสามารถต้านแบคทีเรียชนิด S. aureus และ E. coli สูงสุดที่ความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 3 และ 12 phr ตามลำดับ น้ำยางธรรมชาติที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 12 phr มีความสามารถในการต้านแบคทีเรียชนิด B. cereus  ดีที่สุด และการเติมสารสกัดผสมระหว่างไพลกับเปลือกมังคุดจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการใช้สารสกัดเดี่ยว อย่างไรก็ตามแผ่นฟิล์มยางที่ได้จากการเติมสารสกัดเปลือกมังคุดจะให้สมบัติเชิงกลต่าง ๆ ที่ดีกว่าการเติมสารสกัดไพลในน้ำยางธรรมชาติที่ความเข้มข้นเท่ากัน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมสารสกัดจากไพลหรือสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ำยางธรรมชาติสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ansori, A. N. M., Fadholly, A., Hayaza, S., Susilo, R. J. K., Inayatillah, B., Winarni, D. & Husen, S. A. (2020). A review on medicinal properties of mangosteen (Garcinia mangostana L.). Research Journal of Pharmacy and Technology, 13(2), 974-982.

Boonyanugomol, W., Kraisriwattana, K., Rukseree, K., Boonsam, K. & Narachai, P. (2017). In vitro synergistic antibacterial activity of the essential oil from Zingiber cassumunar Roxb against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains. Journal of infection and public health, 10(5), 586-592.

Dai, C., Lin, J., Li, H., Shen, Z., Wang, Y., Velkov, T. & Shen, J. (2022). The natural product curcumin as an antibacterial agent: Current achievements and problems. Antioxidants, 11(3), 459.

Han, A. R., Kim, H., Piao, D., Jung, C. H. & Seo, E. K. (2021). Phytochemicals and bioactivities of Zingiber cassumunar roxb. Molecules, 26(8), 2377.

Hayichelaeh, C., Nun-Anan, P., Purbaya, M. & Boonkerd, K. (2022). Unfilled natural rubber compounds containing bio-oil cured with different curing systems: a comparative study. Polymers, 14(12), 2479.

Indrianingsih, A. W., Rosyida, V. T. & Ratih, D. (2020, March). In vitro study of antioxidant and antimicrobial activities of Garcinia mangostana L. peel extract. In 5th International Conference on Food, Agriculture And Natural Resources (Fanres 2019), 152-155.

Janardhanan, S., Mahendra, J., Girija, A. S., Mahendra, L. & Priyadharsini, V. (2017). Antimicrobial effects of Garcinia mangostana on cariogenic microorganisms. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 11(1), 19.

Łopusiewicz, Ł., Macieja, S., Bartkowiak, A. & El Fray, M. (2021). Antimicrobial, antibiofilm, and antioxidant activity of functional Poly (Butylene Succinate) films modified with curcumin and carvacrol. Materials, 14(24), 7882.

Loshnie, S., Eng, K. H. & Seng, Y. H. (2014). HPLC analysis of antioxidant compounds in some selected tropical fruits peel. Innovative Romanian Food Biotechnology, 14, 61-68.

Lumlong, S. & Yodsing, P. (2016) Utilization of essential oils from thai herbs on the inhibition of growth of fungi on para rubber sheets. Journal of Science and Technology, Ubonratchathani Unversity, 18(1), 30-38.

Mohamed, N. R., Othman, N., & Shuib, R. K. (2022). Synergistic effect of sunflower oil and soybean oil as alternative processing oil in the development of greener tyre tread compound. Journal of Rubber Research, 25(3), 239-249.

Moopayuk, W. & Tangboriboon, N. (2018). Anti-microbial and self-cleaning of natural rubber latex gloves by adding mangosteen peel powder. Key Engineering Materials, 777, 3-7.

Ovalle-Magallanes, B., Eugenio-Pérez, D. & Pedraza-Chaverri, J. (2017). Medicinal properties of mangosteen (Garcinia mangostana L.): A comprehensive update. Food and Chemical Toxicology, 109, 102-122.

Sakulkhaemaruethai, S. & Sakulkhaemaruethai C. (2015). Utilisation of mangosteen peel extract as antibacterial agent for natural rubber (Research report). Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

Samappito, W., Samappito, S. & Butkhup, L. (2017). Antibacterial activity of peel extracted from mangosteen (Garcinia Mangostana Linn.) and Phlai (Zingiber Montanum Koenig) root extracted and Phlai oil. J Sci Technol MSU, 36(1), 53-60.

Sarih, N. M., Gwee, K., Maher, S. & Rashid, A. A. (2022). Natural Rubber (NR) Latex films with antimicrobial properties for stethoscope diaphragm covers. Materials, 15(10), 3433.

Sitti, R. H. S., Sugita, P., Ambarsari, L. & Rahayu, D. U. C. (2018). Antibacterial mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) peel extract encapsulated in chitosan. In Journal of Physics: conference series 1116 (4), 042037.

Tortella, G. R., Rubilar, O., Durán, N., Diez, M. C., Martínez, M., Parada, J. & Seabra, A. B. (2020). Silver nanoparticles: Toxicity in model organisms as an overview of its hazard for human health and the environment. Journal of hazardous materials, 390, 121974.

Varshney, G. K., Saini, R. K., Gupta, P. K. & Das, K. (2013). Effect of curcumin on the diffusion kinetics of a hemicyanine dye, LDS-698, across a lipid bilayer probed by second harmonic spectroscopy. Langmuir, 29(9), 2912-2918.

Verma, R. S., Joshi, N., Padalia, R. C., Singh, V. R., Goswami, P., Verma, S. K. & Kandwal, M. K. (2018). Chemical composition and antibacterial, antifungal, allelopathic and acetylcholinesterase inhibitory activities of cassumunar-ginger. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(1), 321-327.

Widyarman, A. S., Lay, S. H., Wendhita, I. P., Tjakra, E. E., Murdono, F. I. & Binartha, C. T. O. (2019). Indonesian mangosteen fruit (Garcinia mangostana L.) peel extract inhibits Streptococcus mutants and Porphyromonas gingivalis in biofilms in vitro. Contemporary Clinical Dentistry, 10(1), 123.

Xie, Q., Zheng, X., Li, L., Ma, L., Zhao, Q., Chang, S. & You, L. (2021). Effect of curcumin addition on the properties of biodegradable pectin/chitosan films. Molecules, 26(8), 2152.