อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

Main Article Content

ยอดเปรม ภูกำเนิด
ปรัชญาวุฒิ โถปั้น
ลิขิต เต็มพร้อม
วรวรรณ ภูชาดา
วิษณุศาสตร์ อาจโยธา

บทคัดย่อ

เรดอนเป็นก๊าซกัมมันตภาพรังสี สลายตัวจากธาตุยูเรเนียม สามารถพบได้ในตะกอนในปริมาณต่าง ๆ กัน โดยอัตราการปล่อยของเรดอนจะฟุ้งกระจายจากตะกอนสู่อากาศ ในขณะที่เราสูดเอาอากาศที่มีเรดอนปะปนอยู่เข้าไปสะสมในร่างกาย เมื่อเรดอนสลายตัวจะปล่อยอนุภาคแอลฟาออกมา ซึ่งจะสามารถทำลายสารพันธุกรรม (DNA) โดยปฏิกิริยาของอนุภาคแอลฟา สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดได้ สำหรับงานวิจัยนี้ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างตะกอน จำนวน 50 ตัวอย่าง ในระดับความลึกจากพื้นผิว 20 เซนติเมตร จากอำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน และอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยใช้วิธีการตรวจวัดเรดอนแบบแอคทีฟ (RAD 7) ผลการวิจัย พบว่าความเข้มข้นของเรดอน อยู่ในช่วง 2.75 ถึง 73.50 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 27.69±1.94 Bq/m3 ซึ่งต่ำกว่าระดับการปนเปื้อนสูงสุดของเรดอน (100 Bq/m3) ที่กำหนดโดย WHO อัตราการปลดปล่อยที่พื้นผิวของเรดอน อยู่ในช่วง 1.83 ถึง 48.78 mBq/m2/h และมีค่าเฉลี่ย 18.38±1.29 mBq/m2/h ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก (57,600 mBq/m2/h) ตามที่ UNSCEAR กำหนด นอกจากนี้ผลวิจัยที่ได้ ยังนำไปใช้ประเมินค่าความเสี่ยงที่บ่งชี้ถึงอันตรายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยปริมาณรังสียังผลต่อปี (AED) ที่ได้มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (100 µSv/y) และโอกาสการเกิดมะเร็งปอดต่อประชากรล้านคนต่อปี (LCC) มีค่าเฉลี่ย 12.57×10-6 ผลการวิจัยนี้ แสดง ให้เห็นว่าจะมีประชากรที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด ประมาณ 12.57 คน จาก 1,000,000 คน จากการได้รับเรดอนในตะกอนแม่น้ำโขงในพื้นที่วิจัย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alshahri, F., El-Taher, A. & Elzain, A. A. (2019). Measurement of radon exhalation rate and annual effective dose from marine sediments, Ras Tanura, Saudi Arabia, using CR-39 detectors. Romanian Journal of Physics, 64, 811, 1-12.

Amin, S. A., Al-Obaidy, A. H. & Alwan A. (2017). Radon level measurements in soil and sediments at oil field area and its impact on the environment. Engineering and Technology Journal, 35(1), 1-7.

Arshad, N., Abdullah, A., Alias, M., Rosly, M., Abbas, A. R., Saim, N., Osman, R., Hamid, R. D., Syamimi, N. A., Yunus, S. M. & Saat, A. (2019). Radon-222 and naturally occurring radioactive materials (NORMs) radioactivity concentrations and radiological impact assessment of two sediment deposit areas in Cameron Highlands, Pahang. AIP Conference Proceedings. 2068, 020021-1–020021-6. https://doi.org/10.1063/1.5089320

AS-Subaihi, F. A. & Abdulgabar Salem, T. A. (2020). Measurement of radon exhalation rate, annual effective dose and radium activity from marine sediments samples collected from Abian Beach, Aden Gulf, Yemen. Radiation Science and Technology, 6(2), 19-26.

Atyotha, V., Thopan, P., Fungdet, S., & Somtua, J. (2022). Radon exhalation rates of soil samples from Khon Kaen Province, Thailand. Mindanao Journal of Science and Technology, 20, 223-235.

Azhdarpoor, A., Hoseini, M., Shahsavani, S., Shamsedini, N., & Gharehchahi, E. (2021). Assessment of excess lifetime cancer risk and risk of lung cancer due to exposure to radon in a middle eastern city in Iran. Radiation Medicine and Protection, 2(3), 112-116.

Ezzulddin, S. K., & Mansour, H. H. (2020). Radon and radium activity concentration measurement in drinking water resources in Kurdistan Region, Iraq. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 324, 963-976.

Kaliprasad, C. S. & Narayana, Y. (2018). Distribution of natural radionuclides and radon concentration in Cauvery. Journal of Water and Health, 16(3), 476-486.

Kaliprasad, C. S. & Narayana, Y. (2018). Radon exhalation rate and radon activity in soils of riverine environs of South Karnataka. Radiation Protection and Environment, 41(4), 189-191.

Kaur, M., Kumar, A., Kaur, S., & Kaur, K. (2022). Assessment of radon/thoron exhalation rate in the soil samples of Amritsar and Tarn Taran district of Punjab state. Radiation Protection and Environment, 41(4), 210-214.

Omar, A.S. (2020). Radium content and radon exhalation rates in Egyptian soil samples using active and passive techniques. Radiation Protection and Environment, 43(3&4), 179-184.

Perna, A. F. N., Paschuk, S. A., Corrêa, J. N., Narloch, N. C., Barreto, R. C., Claro, F. D., & Denyak, V. (2018). Exhalation rate of radon-222 from concrete and cement mortar. Nukleonika, 63(3), 65-72.

Raksawong, S., Sola, P., Samran, R. & Pisapak, P. (2021). Measurement of 222Rn exhalation rate from natural rubber latex pillows randomed from online market in Thailand. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 23-31.

Sun, K., Guo, O., & Cheng, J. (2004). The effect of some soil characteristics on soil radon concentration and radon exhalation from soil surface. Journal of Nuclear Science and Technology, 41(11), 1113–1117.

Thabayneh, K. M. (2018). Determination of radon exhalation rates in soil samples using sealed can technique and CR-39 detectors. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 16, 121–128.

Triamvichanon, S. & Tiyapairat, S. (2011). Nakhon Phanom's geology and geological learning resources (1st ed.). Bangkok: Bureau of Geology, Department of Mineral Resources (in Thai).

UNSCEAR. (2000). Sources and Effects of Ionizing Radiation: Annex B. I. UNSCEAR report to the united nations general assembly. New York, USA.

WHO. (2009). WHO handbook on indoor radon: a public health perspective. Switzerland: World Health Organization.