การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย

Main Article Content

กฤษฎา นากุดนอก
ธนวัฒน์ รังสูงเนิน

บทคัดย่อ

ระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย เป็นระบบดาวคู่แบบใกล้ชิดที่มีการลดลงของคาบวงโคจรอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้                มีข้อสงสัยว่าอาจมีวัตถุที่สามปรากฏในระบบ ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาคาบวงโคจรใหม่ของ                          ระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย โดยใช้กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ระบบควบคุม Plane Wave เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.7 เมตร  ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการวิจัยพบว่าระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย มีสมการเส้นตรงอิฟิเมอรีสใหม่ เท่ากับ 2453057.95623 + 0.36633E มีคาบวงโคจรเท่ากับ 0.36633 วัน เมื่อพิจารณาแผนภาพ O-C พบว่า แนวโน้มของกราฟแสงสังเคราะห์ มีเส้นกราฟเป็นรูปพาราโบลาแบบหงาย แสดงว่าระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย มีแนวโน้มการเปลี่ยนคาบวงโคจรที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการคำนวณที่มีอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.5815 x 10-16 วินาทีต่อปี จากแผนภาพ O-C residual เส้นกราฟมีลักษณะเป็นกราฟรูปคลื่นซายน์ แสดงว่าภายในระบบดาวคู่อาจมีวัตถุที่สามอยู่ภายในระบบ เมื่อคำนวณค่าการส่ายของระบบพบว่า มีค่าการส่ายเท่ากับ 0.03122 วัน แสดงว่าวัตถุที่สามอยู่ห่างจากระบบดาวคู่เป็นระยะทาง 54.09241 AU จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย เป็นระบบดาวคู่ที่กำลังเปลี่ยนจากสภาพระบบดาวคู่แบบแตะกันเป็นระบบดาวคู่แบบแยกกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Gazeas, K. D., Niarchos, P. G., Kreiner, J. M. & Rucinski, S. M. (2006). Physical parameters of components in close binary system: VI. Acta Astronomica Warsaw and Cracow Journal, 56(1), 127-143.

Luo X., Wang, K., Zhang, X. –B., Deng, L. –C., Lao, Y. –P., & Lao, C. –Q. (2017). Rapid Light-curve Changes and Probable flip–flop Activity of W Uma-type Binary V 410 Aur. The Astronomical Journal, 154(3), 1-8.

Latković, O., Čeki, A., and Lazarević, S. (2021). Statistics of 700 Individually Studied W UMa Stars. The Astrophysical Journal Supplement Series, 254(1), 1-18.

Liao, W, -P., Qian, S. –B., Shi, X, -D., Li, L. –J., Liu, N. –P., He, J. -J., Zang, L., & Li, P. (2022). A Single-lined Spectroscopic Binary Companion to an Active and Deep Contact Binary in a Quintuple Stellar System. The Astrophysical Journal, 927(2), 1-10.

Maithong W. (2006). Physical Properties of a Contact Binary System XY Leonis. [online] Retrieved June 13, 2023, from: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/784.

Nelson, B. (2020). Bob Nelson's Database of Eclipsing Binary O-C Files. [Online]. Retrieved October 20, 2021, from: https://www.aavso.org/bob-nelsons-o-c-files#Aql

Oh, K. -D., Kim, C. -H, Kim, H. -I, & Lee, W. -B. (2007). The Low-Mass-Ratio Contact Binaries- V410 Aur, V776 Cas, HN Uma, II Uma. in The Seventh Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics, ASP Conference Series, Vol. 362, Proceedings of the conference held 1-5 November, 2005 in Sejong University, Seoul, Korea. Edited by Y.W. Kang, H.-W. Lee, K.-C. Leung, and K.-S. Cheng. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2007., p.82 [Online]. Retrieved October 20, 2021, from: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007ASPC..362...82O/abstract

Oh, K. -D., Kim, C. -H and Kim, H. -I. (2005). Low Mass Ratio Contact Binaries V410 Aur and V776 Cas - II. Journal of Astronomy and space science, 22(3), 223-232. [Online]. Retrieved July 14, 2023, from: https://koreascience.kr/article/JAKO200504840652975.page

Prsa, A. (2011). PHOEBE Scientific Reference: PHOEBE version 0.30. (1st ed.). PA.: Villanova University. [Online]. Retrieved October 20, 2021, from: http://phoebeproject.org/static/legacy/docs/phoebe_science.pdf

Rucinsky S. M., Capobianco, C. C., Lu, W. –X., Debond, H., Thomson, J. R., Mochnacki, S. W. & Blake, R. M. (2003). Radial velocity studies of closes binary star. VIII. The Astronomical Journal, 125(6), 3258-3264.

Selam S. O. (2004). Key parameter of W Uma-type contact binaries discovered by HIPPARCOS. Astronomy and Astrophysics Journal, 416(3), 1097-1105.

SIMBAD database. (2023). HD 280332A Eclipsing Binary. [online] Retrieved June 13, 2023, from: http:// https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=V410+Aur&submit=SIMBAD+search.

Yang, Y. –G., Qian, S. –B., & Zhu, L. –Y. (2005). Deep, Low mass ratio overcontact binary system IV. V410 Aurigae and XY Bootis. The Astronomical Journal, 130(5), 2252-2261.