บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

 1. ผู้นิพนธ์จะต้องไม่ส่งบทความที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรืออยู่ระหว่างการประเมินจากวารสารอื่นๆ
 2. ผู้นิพนธ์จะต้องเตรียมบทความตามคำแนะนำที่ทางวารสารกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. ผู้นิพนธ์จะต้องมีการใส่อ้างอิงทุกครั้งที่มีการนำข้อมูล รูปภาพ หรืออื่นๆ ของบุคคลอื่นมาใช้ในผลงานของตนเอง และจะไม่คัดลอกข้อมูลมากจนเกินเหตุ
 4. ผู้นิพนธ์จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมนิพนธ์ทุกท่านการส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวารสาร
 5. ผู้นิพนธ์จะต้องปฏิบัติตามกฎและกติกาที่วารสารกำหนด และหากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องเคารพการตัดสินจากวารสาร และจะไม่ดำเนินการอุทธรณ์ หรือเรียกร้องใดๆ
 6. ผู้นิพนธ์จะต้องไม่สืบหาข้อมูลผู้ประเมินจากทางวารสาร เนื่องจากเป็นการประเมินแบบ Double-Blind Review เพื่อป้องกันปัญหาความไม่พึงพอใจในการประเมิน
 7. ผู้นิพนธ์จะต้องยอมรับการตัดสินใจจากบรรณาธิการในทุกกรณี

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่ประเมินคุณภาพ และมีอำนาจการตัดสินใจในการตอบรับหรือปฏิเสธบทความในการตีพิมพ์เผยแพร่
 2. บรรณาธิการจะต้องไม่รับบทความที่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรืออยู่ระหว่างการส่งพิจารณาตีพิมพ์อย่างที่อื่น
 3. บรรณาธิการจะต้องวางตัวเป็นกลางในการประเมินคุณภาพ ไม่ใช้อคติส่วนตัวในการตัดสินบทความ ไม่ว่าบทความที่ได้รับจะเป็นของบุคคลใดก็ตาม และจะไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์อย่างไร้เหตุผลอันสมควร จะต้องใช้เหตุผลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการตัดสินใจเท่านั้น โดยต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง
 4. บรรณาธิการจะต้องไม่หาประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลอื่นๆ
 5. บรรณาธิการจะต้องไม่ตีพิมพ์บทความในวารสารของตนเอง
 6. บรรณาธิการจะต้องตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเท่านั้น จะไม่ออกใบตอบรับก่อนกระบวนการประเมินจะสิ้นสุด
 7. บรรณาธิการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด
 8. บรรณาธิการจะต้องปฏิบัติต่อผู้นิพนธ์ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้นิพนธ์นั้นๆ จะมีตำแหน่งใหญ่หรือเล็กก็ตาม โดยจะต้องให้ปฏิบัติเหมือนกัน ตามกฎกติกาที่วารสารกำหนด

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

 1. ผู้ประเมินบทความจะต้องมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องประเมิน เพื่อให้บทความได้รับการประเมินอย่างถูกหลักเนื้อหาวิชาการที่สุด
 2. ผู้ประเมินจะต้องศึกษาข้อมูลคำแนะนำจากทางวารสาร เพื่อให้สามารถประเมินได้ถูกต้อง
 3. ผู้ประเมินจะต้องไม่หาประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้นิพนธ์ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เป็นผู้ประเมิน
 4. ผู้ประเมินจะต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และไม่ใช้อคติในการประเมิน
 5. ผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ว่ามีการคัดลอก หรือซ้ำซ้อนงานวิจัยอื่นๆ หรือไม่
 6. ผู้ประเมินจะไม่สืบหาข้อมูลผู้นิพนธ์ เนื่องจากการประเมินจะเป็นในรูปแบบของ Double-Blind Review เพื่อป้องกันการใช้อคติในการประเมิน
 7. ผู้ประเมินจะต้องมีความรับผิดชอบ และไม่ทิ้งงาน ต้องประเมินและส่งกลับตามเวลาที่กำหนด และไม่ควรส่งล่าช้าแบบไม่มีเหตุอันควร
 8. ผู้ประเมินสามารถเสนอแนะแหล่งของข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยให้กับผู้นิพนธ์