นโยบาย

ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นโยบายการตรวจสอบ

บทความวิจัย

Open Submissions

 Indexed

 Peer Reviewed

บทความวิชาการ

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทความปริทัศน์

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินแบบ Double Blind-review

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม
  • ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม

 

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา