ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช) และสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายการตรวจสอบ

บทความวิจัย

Open Submissions

  Indexed

  Peer Reviewed

บทความวิชาการ

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน  (3 ท่านสำหรับผู้ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต) และประเมินแบบ Double Blind-review

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ       

            รับลงตีพิมพ์

           ขอให้มีการแก้ไข (โดยมอบอำนาจให้บรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

          ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั้ง 

          ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ                

      

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

          1. หากบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 2 (สำหรับผู้ประเมิน 2 คน) หรือ 2 ใน 3 (สำหรับผู้ประเมิน 3 คน) จะถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์ทันที

          2. บรรณาธิการอาจตัดสินใจปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์ได้ หากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอยู่ในระดับ "พอใช้""แย่" หรือ "แย่มาก"

          3. กรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ หากบรรณาธิการพิจารณาเห็นว่า ควรปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์ จะถือว่าการตัดสินใจจากบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

ตีพิมพ์บทความ 5-10 เรื่อง/ฉบับ

 

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา