ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี ) และสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายการตรวจสอบ

บทความวิจัย

Open Submissions

 Indexed

 Peer Reviewed

บทความวิชาการ

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน  (3 ท่านสำหรับผู้ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต) และประเมินแบบ Double Blind-review

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

ตีพิมพ์บทความ 8-10 เรื่อง/ฉบับ

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา