วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/135305/101109

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  JFT.SiamU@gmail.com หรือโทร 081-810-5253