วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ทางวารสารจะแจ้งผู้ส่งบทความให้ชำระค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ก่อนส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าดำเนินการ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์:  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: jftsu@siam.edu
โทร 02 867-8026 (ในวันและเวลาทำการ: อังคาร-เสาร์ 8:30-16:30 น.)