วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในด้านการศึกษาและวิจัย บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 14-02-2024

ผลของโปรแกรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการเสริมสร้างสร้างสุขภาพจิต ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

ปราณี ศรีบุญเรือง, จุฑามาศ แก้วจันดี, วัณยรัตน์ คุณาพันธ์, อธิวัฒน์ สายทอง, เมธาวุฒิ พงษ์ธนู, ธรรญญพร เพ็งสีแสง, วารี นันทสิงห์

1-15

การศึกษาบริบทและแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในจังหวัดลำปาง

เบญจมาศ ยศเสนา, ศรีจันทร์ พลับจั่น, ปานจันทร์ อิ่มหน่ำ, อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ, พิชญาภา จันทศรี, พิมภา อิ่มสำราญรัชต์

34-44

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูนาปรุงรส

จีระนันท์ วงศ์วทัญญู, ปิยฉัตร ทองแพง, เมธี ไชยหา, อภิญญา ภูมิสายดอน

45-54

การศึกษาผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบ

จีระนันท์ วงศ์วทัญญู, ศันสนีย์ ทิมทอง, ศุภัคษร มาแสวง

73-88

ผลของการเสริมบอระเพ็ด ขมิ้นชัน และหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพไข่

ดวงจันทร์ โพธิสาร, อรทัย จันดากร, สิทธิชัย คูณเรือง, ณัฏฐิยา เกื้อทาน

89-95

ดูทุกฉบับ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เร่ิมพิมพ์ เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปี พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในด้านการ ศึกษาและวิจัย 

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และใช้กระบวนการปิดบังชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

วารสารไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดออกเล่มวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

Print ISSN : 2730-3977
Online ISSN : 2773-9309