นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:  วารสารเกษตรนเรศวร รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)  สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการประเมินบทความ: บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน ( double-blind review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร: วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี  ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร