เผยแพร่แล้ว: 2020-11-14

ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม

ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์, อนุพงศ์ วงค์ตามี, สุรศักดิ์ ทองม่วง, ขนิษฐา สานุ่ม

1-9

การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ภัทราภรณ์ เพ็ญโพธิ์, ชญานิศ โตมอญ, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ม, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

35-47

พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย

ภัทรียา พลซา, ชลธิชา ฉัตรเงิน, ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

48-54

การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง

ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, ประวิทย์ ห่านใต้, ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี, ทศพร อินเจริญ, บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, บรรทัด มะลิวัลย์

63-69

การประดับต้นไม้ภายในอาคาร

ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์

70-86