การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง

Main Article Content

ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
ประวิทย์ ห่านใต้
ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี
ทศพร อินเจริญ
บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บรรทัด มะลิวัลย์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยได้ในหลอดทดลองของการปรับปรุงคุณภาพเปลือกข้าวโพดด้วยจุลินทรีย์ พด.1 และอีเอ็ม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น 5 กลุ่มการทดลองคือฟางข้าวที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ (RS) ทำการหมักฟางข้าวด้วย พด.1 ร่วมกับรำละเอียดที่ 0 วันและ 14 วัน (T1 และ T2) และทำการหมักฟางข้าวด้วยอีเอ็มร่วมกับกากน้ำตาลที่ 0 วันและ 14 วัน (T3 และ T3) กลุ่มละ 3 ซ้ำ จากนั้นนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและวัดค่าการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการวัดแก๊ส ผลการทดลองพบว่าปริมาณโปรตีนของกลุ่ม T1, T2, T3 และ T4 สูงกว่ากลุ่ม CH (P<0.01) แต่วัตถุแห้ง, เยื่อใยหยาบและเซลลูโลสของกลุ่ม CH สูงกว่าทุกกลุ่มการทดลอง (P<0.01) นอกจากนี้การหมักเปลือกซังข้าวโพดด้วย พด.1 เป็นเวลา 14 วันทำให้ค่า ME มีแนวโน้มลดลง (P=0.06) จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดโดยการเติม พด.1และอีเอ็มมีการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีนและไขมัน ยังส่งผลให้ปริมาณของเยื่อใยหยาบ NDF ADF ปริมาณเซลลูโลสมีการลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย