บรรณาธิการ

ผศ.ดร. สนธยา นุ่มท้วม, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองบรรณาธิการ

1.รศ.ดร.รังสรรค์  เจริญสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.ผศ.ดร.ภัทรียา  พลซา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.ดร.อนุพงศ์  วงค์ตามี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.ผศ.ดร.ฐนิตา  บุญสร้างสม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.ผศ.ดร.ณัฐพล  มหาวิค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.ผศ.ดร.นวลกมล  อาภรณ์พงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

7.ดร.ณัฐฐา  เพ็ญสุภา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการ

1.ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.ศ.ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.ศ.ดร.จริงแท้  ศิริพานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.ศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6.ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.ศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.ศ.ดร.สายสมร  ลำยอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.รศ.ดร.สุรินทร์  ปิยะโชคณากุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.รศ.ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต

มหาวิทยาลัยมหิดล

11.รศ.ดร.อัมพร  สุวรรณเมฆ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

12.รศ.ดร.เอกวัล  ลือพร้อมชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.รศ.ดร.วุฒิไกร  บุญคุ้ม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.รศ.ดร.สุธา  ขาวเธียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.รศ.ดร.จำรูญ  เล้าสินวัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16.รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์

มหาวิทยาลัยพะเยา

17.ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้