วารสารเกษตรนเรศวร

ISSN : 0859-3027   Online ISSN : 2730-356X

กำหนดเผยแพร่ : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

นโยบายและขอบเขตการตีพิพม์ : บทความที่รับตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน สาขาวิชาที่เปิดรับการตีพิมพ์ ได้แก่
    • สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)/ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง)
   • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สาขาภูมิศาสตร์
• สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของวารสารอื่น

Vol. 18 No. 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

Published: 2021-11-09

องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202

เอื้องพร สังคต, กัญญารัตน์ จุลรอด, กนกรัตน์ เอี่ยมสะอาด, กิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์, นรภัทร หวันเหล็ม

e0180203

View All Issues

ISSN print: 0859-3027

ISSN online: