วารสารเกษตรนเรศวร

ISSN : 0859-3027   Online ISSN : 2730-356X

กำหนดเผยแพร่ : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

นโยบายและขอบเขตการตีพิพม์ : บทความที่รับตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน สาขาวิชาที่เปิดรับการตีพิมพ์ ได้แก่
    • สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)/ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง)
   • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สาขาภูมิศาสตร์
• สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของวารสารอื่น

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก และผลตอบแทนจากการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน

เปรียบเทียบสมรรถภาพการขุนโคพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน

Anchalee Khongpradit, สุริยะ สะวานนท์, ภูมพงศ์ บุญแสน, ปรมาพิชญ์ เจริญศรี, Piny Tong, คมกฤช เอกฉัตร, พีระยุทธ อินกล่ำ, ภานุวัฒน์ กาลจักร, สุริยะ สะวานนท์

ผลของการเสริมโทโคฟีรอลและซีลิเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พ่อพันธุ์

พัชรา ธนานุรักษ์, สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ, ปาจรีย์ โทตะกูล, พิริยาภรณ์ สังขปรีชา, ชาติชาย โยเหลา, อชิรา ผดุงฤกษ์, สินสมุทร แซ่โง้ว, สุจีรา พึ่งเจริญ, ยศพนธ์ ยางงาม, ฐิตาภรณ์ คงดี, ณปภัช ช่วยชูหนู

e0200208

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต และองค์ประกอบของซากไก่พื้นเมืองอินทรีย์

วรศิลป์ มาลัยทอง, ดุจดาว คนยัง, พิชิตร์ วรรณคำ, ศุกรี อยู่สุข, สุรพงษ์ ทองเรือง, วงศ์วริศ วงศ์นาค, อิศรา วัฒนนภาเกษม
ดูทุกฉบับ

ISSN print: 0859-3027

ISSN online: