วารสารเกษตรนเรศวร

ISSN : 0859-3027   Online ISSN : 2730-356X

กำหนดเผยแพร่ : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

นโยบายและขอบเขตการตีพิพม์ : บทความที่รับตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน สาขาวิชาที่เปิดรับการตีพิมพ์ ได้แก่
    • สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)/ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง)
   • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สาขาภูมิศาสตร์
• สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของวารสารอื่น

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-10-03

การพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิตของประเทศไทยด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์

ทิพศรัณย์ เจาสี, เฉลิมพล จตุพร, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

e0190203

ดูทุกฉบับ

ISSN print: 0859-3027

ISSN online: