เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ (คลิกเพื่อดาวโหลด)

1. เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

2. บทความวิจัย (Research article)  และ บทความปริทัศน์ (Review article)

3. ต้องไม่ได้รับการเผยแพร่จากแหล่งอื่นมาก่อน

4. ระบบการอ้างอิงใช้ระบบ APA 6th style