พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย

Main Article Content

ภัทรียา พลซา
ชลธิชา ฉัตรเงิน
ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

บทคัดย่อ

พืชอัลลีโอพาธี เช่น ใบสาบเสือ เป็นวัชพืชซึ่งสามารถยับยั้งการงอกของวัชพืชชนิดอื่นในนาได้ดี ในการนำมาใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวซึ่งมีการเลี้ยงปลาควบคู่ไปด้วยนั้น ควรศึกษาพิษของสารสกัดใบสาบเสือต่อปลาน้ำจืดเสียก่อน การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการประเมินพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย โดยนำใบสาบเสือทำให้แห้งและบดแล้วหมักในแอลกอฮอล์เจือจางในอัตราส่วน 1:10 จากนั้นกรองแล้วนำสารสกัดน้ำใบสาบเสือไปเจือจางให้มีความเข้มข้น 0, 40, 400, 800, 1200 และ 1500 ppm เพื่อทดลองแช่ในปลาดุกบิ๊กอุยขนาด 10 กรัมต่อตัว ในโหลแก้วให้มีความหนาแน่นไม่เกิน 1 ตัวต่อลิตร สังเกตอาการปลาและบันทึกอัตรารอดจนครบ 96 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า ลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่แช่ในสารสกัดใบสาบเสือในระดับความเข้มข้น 1500 ppm มีอัตราการตาย 100% (หลังแช่ด้วยสารสกัด 3 ชั่วโมง) ในสารสกัด 1200 ppm พบว่าลูกปลาตายเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 24 แล้วหยุดตาย เมื่อวิเคราะห์ผลแล้วพบว่าค่าความเป็นพิษของใบสาบเสือที่ทำให้ลูกปลาตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมงคือ 1,111.09 ppm จึงสรุปว่าใบสาบเสืออาจมีพิษต่อสัตว์น้ำจำพวกปลาหากมีการใช้ในความเข้มข้นสูง ทำให้ปลาตายได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)