การประดับต้นไม้ภายในอาคาร

Main Article Content

ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์

บทคัดย่อ

ไม้ใบทำหน้าที่เชิงสัญลักษณ์และเป็นตัวประสานมนุษย์เข้ากับธรรมชาติ ประกอบกับความอเนกประสงค์ของไม้ใบ คือ มีวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และความรู้สึก อีกทั้งสามารถปรับตัวสำหรับการอยู่รอดได้ในสภาพความเข้มแสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำภายในอาคาร จึงเป็นที่นิยมนำมาวางประดับตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ รวมถึงอาคารพาณิชย์ที่มีการปิดเครื่องปรับอากาศในเวลากลางคืน และเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเพื่อตอบสนองต่อระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการประดับต้นไม้ภายในอาคารจึงต้องอาศัยความรู้เชิงสหวิทยาการทั้งศาสตร์และศิลป์ของ 3 สาขา ได้แก่ 1) พืชสวน 2) การออกแบบตกแต่งภายใน และ 3) ภูมิสถาปัตยกรรม มาใช้ประกอบกันเพื่อทำให้การวางประดับต้นไม้ภายในอาคารประสบความสำเร็จ ซึ่งการเลือกพันธุ์ไม้มาประดับภายในอาคารควรพิจารณาถึงรูปทรง ขนาด สีสัน ผิวสัมผัส กลิ่น ความยาวนานในการวางประดับ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยภายในอาคารด้วย เมื่อเลือกพันธุ์ไม้ที่ต้องการได้แล้วสิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ ตำแหน่งของพื้นที่ โครงสร้างของอาคาร แสงสว่าง แหล่งน้ำ อุณหภูมิ การระบายอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และลักษณะของพื้นที่ รวมถึงการดูแลรักษา จากนั้นจึงนำต้นไม้มาวางประดับภายในอาคารในตำแหน่งหรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยพื้นที่วางประดับให้ได้รับแสงเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ในระยะเชิงมุม 45 องศา ในแนวตั้งจากขอบบนวงกบหน้าต่าง นอกจากนี้ไม้ประดับภายในอาคารยังช่วยกำจัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ รวมถึงการเพิ่มความชื้นในอากาศภายในอาคาร เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน และดักจับฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในอากาศภายในอาคาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์

Most read articles by the same author(s)