ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอม

Main Article Content

ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
อนุพงศ์ วงค์ตามี
สุรศักดิ์ ทองม่วง
ขนิษฐา สานุ่ม

บทคัดย่อ

ในสภาพแปลงปลูกอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวมักพบซากใบอ้อยขึ้นปกคลุมผิวดินซึ่งส่วนใหญ่พบวัชพืชน้อยมากซึ่งอาจเกิดจากปรากฏการณ์อัลลีโลพาธี วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบอ้อย 16 สายพันธุ์ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมด้วยวิธีการทดสอบทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD 4 ซ้ำ ประกอบไปด้วย ปัจจัยแรก คือ พันธุ์อ้อย 16 สายพันธุ์ และปัจจัยที่สอง คือ ความเข้มข้นของสารสกัด คือ 12.5, 25, 50 และ 100 กรัมต่อลิตร ผลการทดลองปรากฏว่า สายพันธุ์ CSB 09–11, CSB 10–403, CSB 10–458, CSB 10–89, CSB 08–101, ขอนแก่น 3, อู่ทอง 15 และ อู่ทอง 12 ยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอมมากว่า 50% ขณะที่ปัจจัยด้านความเข้มข้น พบว่า ที่ความเข้มข้น 100 กรัม/ลิตร ยับยั้งการงอก ความยาวต้น และความรากของต้นกล้าผักกาดหอมได้ 87.53, 68.95 และ 67.23% ตามลำดับ รองลงมาคือ สารสกัดที่ความเข้มข้น 50, 25 และ 12.5 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ สารสกัดใบอ้อยพันธุ์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีของพืชที่ต่างสายพันธุ์มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งสารเหล่านี้อาจสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสารธรรมชาติกำจัดวัชพืชได้และเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากใบอ้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)