ระบบสารสนเทศเพื่อการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดหลัก

Main Article Content

สิตา ทัพมงคล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดหลัก ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านบราวเซอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดหลัก และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบวงจรชีวิต (System development life cycle: SDLC) ใช้ MySQLi เป็นระบบฐานข้อมูล ใช้ HTML5, JavaScript และ PHP8 สำหรับเขียนโค้ดโปรแกรมในส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) กลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทนครชัยทัวร์จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ทำหน้าที่เป็นผู้วัดผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดหลักของพนักงานในสังกัด จำนวน 38 ส่วนงาน ทั้งหมด 38 คน ทำการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดหลักอยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดหลักของพนักงานได้ และควรนำไปพัฒนาและขยายผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

Article Details

บท
Academic Articles