การพยากรณ์ความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

Main Article Content

วิรากานต์ กิตติบวรกุล
ศรายุทธ นนท์ศิริ
พิชิตชัย คำอินทร์

บทคัดย่อ

----

Article Details

บท
Research article