ตัวแบบการพยากรณ์ราคาซื้อขายมันเส้นในประเทศไทย

Main Article Content

ปณิษฐา มีชอบธรรม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอการพยากรณ์ราคาซื้อขายมันเส้นในประเทศไทย รายเดือน ส่งมอบ ณ คลังสินค้าจังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์รวบรวมมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือน เมษายน 2565 จำนวน 76 เดือน  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีส่วนประกอบของแนวโน้ม โดยนำเสนอเทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธีได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลซํ้าสองครั้งของโฮลท์  วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลพารามิเตอร์เดียวของบราวน์ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์  ผลการวิจัยพบว่าทั้งสามวิธีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากให้ค่า MAPE ต่ำ โดยวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE ต่ำที่สุดใกล้เคียงกันได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลซํ้าสองครั้งของโฮลท์ ด้วย  =0.70  =0.90 และ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ ด้วยตัวแบบพยากรณ์ ARIMA (1,0,1) ส่วนวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลพารามิเตอร์เดียวของบราวน์ โดยที่ค่า  =0.70 มีค่า MAPE สูงสุด อย่างไรก็ตามวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลพารามิเตอร์เดียวของบราวน์ให้ค่าพยากรณ์ล่วงหน้าใกล้เคียงกับข้อมูลจริงมากที่สุด

Article Details

บท
Research article