การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ผู้แต่ง

  • ศุภลักษณ์ สุวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • สุรชัย สานติสุขรัตน์
  • บุตรี กาเด็น
  • สามชัย จิระภัทรศิลป
  • ภีมพัฒน์ สมประเสริฐ

คำสำคัญ:

การวางผังโรงงาน , หลักวิธีการผลิตอาหารที่ดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางผังโรงงานและออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับผลผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองให้มีความปลอดภัยตามหลักวิธีการผลิตอาหารที่ดีและสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ผลของงานวิจัยสามารถสร้างโรงงานตามผังโรงงานที่ออกแบบไว้ได้ โดยปริมาณการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองสูงสุดต่อวันได้ถึง 2000 กิโลกรัม(ลำไยสด) และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2.87 กิโลกรัมต่อลำไยสด 30 กิโลกรัม นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้ผังโรงงานกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ เช่น การอบแห้งแก้วมังกร การอบแห้งมะม่วง การอบแห้งกล้วยหอมทองเป็นต้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28