เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษประเภทต่าง ๆ ที่เปื้อนเครื่องดื่มด้วยวิธี Oil Red O

ณัฐชนนท์ วสุธาสวัสดิ์, พชรพร ศรีสุวรรณ, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

10 - 19

การตรวจสอบความคงอยู่ของคราบเลือดหลังจากผ่านความร้อนโดยวิธีทดสอบด้วย ลูมินอล

จิราภา สิงหะกุลพิทักษ์, อรทัย เขียวพุ่ม, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

20 - 29

การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ศุภลักษณ์ สุวรรณ, สุรชัย สานติสุขรัตน์, บุตรี กาเด็น, สามชัย จิระภัทรศิลป, ภีมพัฒน์ สมประเสริฐ

54 - 67