การใช้ระบบลีนเพื่อยกระดับการบริการดูแลผู้ป่วยในแผนกออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลภาครัฐ

Main Article Content

ริศภพ ตรีสุวรรณ
กิตติอำพล สุดประเสริฐ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เน้นการใช้ระบบลีนเพื่อปรับปรุงการบริการดูแลผู้ป่วยในแผนกออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) วิเคราะห์และประเมินความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในแผนกออร์โธปิดิกส์เกี่ยวกับการใช้ระบบลีนในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริการ    2) ศึกษาและวิเคราะห์ผลของการใช้ระบบลีนในการลดขั้นตอนการบริการ เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ (work flow) และยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้บริการ 65 คน และผู้รับการบริการ 286 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.792 ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา One-way ANOVA และ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบว่า 1) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในความคิดเห็นระหว่างแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการ และ 2) การใช้ระบบลีนประสบความสำเร็จในการลดขั้นตอนการบริการจาก 16 ขั้นตอนเป็น 10 ขั้นตอน ซึ่งทำให้เวิร์กโฟลว์โดยรวมคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การใช้ระบบลีนส่งผลอย่างมากต่อการปฏิบัติการและการบริหารจัดการภายในแผนกออร์โธปิดิกส์ และช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในแง่มุมต่างๆ ของบริการ รวมถึงขั้นตอนการรับบริการ การสื่อสารกับลูกค้า และคุณภาพการบริการโดยรวม

Article Details

บท
Research article