การตรวจสอบความคงอยู่ของคราบเลือดหลังจากผ่านความร้อนโดยวิธีทดสอบด้วย ลูมินอล

ผู้แต่ง

  • จิราภา สิงหะกุลพิทักษ์ -
  • อรทัย เขียวพุ่ม
  • ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง
  • ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

คำสำคัญ:

คราบเลือด, การให้ความร้อน, ลูมินอล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของคราบเลือดบนพื้นผิวต่างๆหลังจากผ่านความร้อนโดยวิธีทดสอบด้วยลูมินอล พื้นผิวที่ใช้ในการทดลองนี้ คือแผ่นแก้ว แผ่นสแตนเลส กระเบื้องปูพื้น และแผ่นสังกะสี  การทดลองเริ่มจากทำการหยดเลือดปริมาตร 25 µl ลงบนวัสดุที่มีขนาด 5×5 cm และปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที ศึกษาผลของการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 300°C, 350°C, 400°C และ 500°C เป็นระยะเวลา 5, 15, 30 และ 60 นาที ผลการศึกษาพบว่า พื้นผิวสังกะสีเป็นพื้นผิวที่ตรวจพบคราบเลือดได้น้อยที่สุด จากการศึกษาคราบเลือดบนแผ่นแก้ว แผ่นสแตนเลส และแผ่นสังกะสีที่ถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100°C ถึง 350°C เป็นระยะเวลานานถึง 60 นาที ยังสามารถใช้ลูมินอลในการตรวจสอบได้ ในขณะที่เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 400°C และ 500°C ไม่สามารถตรวจสอบด้วยลูมินอลได้ อย่างไรก็ตามคราบเลือดที่ถูกทดสอบบนพื้นผิวกระเบื้องปูพื้นสามารถตรวจสอบได้แม้ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อน 100°C จนถึง 500°C เป็นระยะเวลา 60 นาที การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้ลูมินอลในการตรวจสอบคราบเลือดบนพื้นผิวต่างๆภายหลังจากผ่านความร้อนในตัวอย่างจริงด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28