วิธีการที่เหมาะสมสำหรับทดสอบอัตราส่วนเพศในสัตว์น้ำ : กรณีศึกษาในปูม้า

ผู้แต่ง

  • ธนิษฐา ทรรพนันทน์ Department of Fishery Biology,Faculty of Fisheries, Kasetsart University
  • รจิต เพ็งลี

คำสำคัญ:

อัตราส่วนเพศ, ปูม้า, ขนาดอิทธิพล, การทดสอบสัดส่วน, การทดสอบทวินาม

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของประชากรปูม้าในน่านน้ำไทยโดยการใช้อัตราส่วนเพศ และ 2) เพื่อนำเสนอวิธีการทางสถิติในการทดสอบอัตราส่วนเพศของสัตว์น้ำ การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากผลงานทางวิชาการที่ผ่านการตีพิมพ์ ซึ่งใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียรายปีของฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีอัตราส่วนสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ยกเว้น ชุตาภา (2549) ที่ศึกษาในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี นอกจากนี้การทดสอบการกระจายของข้อมูลพบว่ามี 5 รายงาน ที่มีการกระจายข้อมูลเป็นแบบปกติ และมี 3 รายงาน ที่มีการกระจายข้อมูลเป็นแบบไม่ปกติ จากการทดสอบขนาดอิทธิพลแสดงให้เห็นว่าการทดสอบสัดส่วน (Proportion Test) เหมาะสมกับการทดสอบอัตราส่วนเพศที่มีการกระจายข้อมูลแบบปกติ แต่สำหรับการกระจายของข้องมูลที่ไม่ปกติวิธีการที่เหมาะสม คือ การทดสอบทวินาม (Binomial Test)

เผยแพร่แล้ว

23-04-2020 — Updated on 23-04-2020

Versions