ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยผงเมล็ดกระบกต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์คัพเค้ก

ผู้แต่ง

  • ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • นิตยา ภูงาม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • วิภารัตน์ ลักขษร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • อรวรรณ อยู่ดีรัมย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

แป้งเมล็ดกระบก, การทดแทน, แป้งสาลี, เบกอรี่, คัพเค้ก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คัพเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดกระบก จากการคัดเลือกสูตรคัพเค้กพื้นฐาน 3 สูตร จากนั้นทำการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการ 9 Point Hedonic Scale ใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 30 คน พบว่าสูตรพื้นฐานทั้ง
3 สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตรที่ 3 มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด (7.4) และมีค่าแรงกดสูงสุดมีค่าต่ำที่สุด (47.23 N) ดังนั้นคัพเค้กสูตรที่ 3 จึงถูกคัดเลือกไปศึกษาอัตราส่วนในการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเมล็ดกระบก 0, 5, 10 และ 15% (w/w) พบว่าการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส และปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity; aw) ของคัพเค้กทุกสูตรไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่อย่างไรก็ตามคัพเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีจากผงเมล็ดกระบกมีค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงกว่าสูตรควบคุม (p≤0.05) นอกจากนี้คัพเค้กที่ทดแทนด้วยแป้งเมล็ดกระบกในปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้มีค่าแรงกดสูงสุดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังนั้นเมื่อพิจารณาการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเมล็ดกระบก 15% (w/w) จึงเป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด

References

ชมดาว สิกขะมณฑล. (2561). แป้งคัพเค้กไรซ์เบอรี่สำเร็จรูป. รายงานการวิจัย. สำนักการงานวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ.

ดารารัตน์ นาคละออ, อาภัสรา แสงนาค และกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์. (2554). การปรับปรุงคุณภาพของแป้งเมล็ดขนุนโดยวิธีการพรีเจลาทิไนซ์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 16(1): 12-21.

นรินทรา ชวฤาชัย. (2545). สารอาหารและสารต่อต้านคุณค่าทางโภชนาการในเมล็ดมะกิ้งและเมล็ดกระบก. รายงานการวิจัย. คณะเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม.

ปริญญา วิสารพรรุจี และพรพิณ ไพบูลย์วงศ์. (2553). การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ cupcake เสริมแป้งถั่วเหลือง. ปริญญานิพนธ์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (2562). Gluten / กลูเตน. (ออนไลน์). ค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2564. http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0351/gluten%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99#google_vignette

พิศมัย ศรีชาเยช. (2547). ผลของสภาวะการผลิตและกระบวนการให้ความร้อนต่อคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของ

คาราเมล. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิสนันท์ ถาวรสวัสดิ์. (2562). คัพเค้กกากถั่วเหลืองเลมอน. รายงานการวิจัย. ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ.

Ashwini A., Jyotsna R. and Indrani D. (2009). Effect of hydrocolloids and emulsifiers on the rheological, microstructural and quality characteristics of eggless cake. Food Hydrocolloids. 23(1): 700-707.

Gallaghera E., Gormleya T.R. and Arendtg E.K. (2004). Recent advances in the formulation of gluten-free cereal-based products. Trends in Food Science and Technology. 15(4): 143-152.

Lifes. (2019). Maillard reaction, Browning reaction. Accessed 17 April 2021. http://elife-news.blogspot.com/2019/10/maillard-reaction-browning-reaction.html?view=timeslide.

Mau J.L., Lu T.M., Lee C.C., Lin L.Y., Cheng C.H. and Lin S.D. (2015). Physicochemical, antioxidant and sensory characteristics of chiffon cakes fortified with various tea powder. Journal of Food Processing and Preservation. 39(2): 443-450.

เผยแพร่แล้ว

26-04-2021 — Updated on 08-02-2024

Versions