เครื่องยกร่องปลูกพร้อมวางเทปน้ำหยดและคลุมพลาสติก

ผู้แต่ง

  • นิรัติศักดิ์ คงทน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • ลักขณา พิทักษ์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • ปฏิญญา สระแก้ว คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • ณัฐพล โสกุดเลาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • กิตติพงษ์ ลาลุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • พีรณัฐ อันสุรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • นิศานาถ แก้ววินัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

เครื่องยกร่อปลูก, พลาสติกคลุมดิน, เทปน้ำหยด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องยกร่องปลูกและวางสายน้ำหยดพร้อมคลุมพลาสติก เครื่องต้นแบบประกอบด้วย ผานยกร่องปลูก 1 คู่ ชุดวางเทปน้ำหยด ชุดปูผ้าพลาสติก ล้อกดผ้าพลาสติก 1 คู่ และผานกลบผ้าพลาสติก 1 คู่ ติดตั้งบนโครงเหล็กและเครื่องต้นแบบใช้การฉุดลากของรถแทรกเตอร์ในการปฏิบัติงาน ศึกษาการทำงานด้วยความเร็วในการขับเคลื่อน 3 เกียร์ ได้แก่ เกียร์ 2 (ความเร็ว 1.23 เมตรต่อวินาที) เกียร์ 3 (ความเร็ว 2.08 เมตรต่อวินาที) และเกียร์ 4 (ความเร็ว 2.63 เมตรต่อวินาที) โดยกำหนดความเร็วรอบเครื่องยนต์คงที่ที่ 1,300 รอบต่อนาที ผลการทดสอบการ ทำงาน พบว่า การขับเคลื่อนด้วยเกียร์ 2 3 และ 4 ให้ความสามารถในการยกร่องปลูกเฉลี่ย เท่ากับ 0.92  0.94 และ 1.48 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ 2 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ย 79.18 75.99 และ 67.87 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของการทำงานด้วยเกียร์ 2 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 3.85 และ 5.27 ลิตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ ผลการทดสอบปูพลาสติกและวางเทปน้ำหยดด้วยเกียร์ 2 พบว่า มีความสามารถในการปูพลาสติกเฉลี่ย เท่ากับ 1.51 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ย เท่ากับ 17.45 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.4 ลิตรต่อไร่

References

กัญญารัตน์ ปัจรีย์. (2556). การเตรียมดินปลูกผัก. ค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562. http://vegetabies.blogspot.com/p/blog-page_29.html.

ขนิษฐ์ หว่านณรงค์. (2551). โครงงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับปลูกพืชแบบคลุมดินด้วยพลาสติก. สำหนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน.

วิทยา ตั้งก่อสกุล, พิชัย ชูเอกวงศ์, ดิเรก ทองอร่าม, มนตรี วงศ์รักษ์พานิช, เปรมปรี ณ สงขลา และสมพงษ์ โชติวรรณ. (2543). พลาสติกเพื่อการเกษตร. สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์. กรุงเทพฯ.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2564. ค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2564. http://impexp.oae.go.th/service/report_product01.php?S_YEAR=2564&i_type=2&PRODUCT_ID=1273&wf_search=&WFSEARCH=Y#4472.

ASAE standard. (1993) Standards engineering practices data, 40th edition., American society of agricultural engineering, USA, 1993.

Charles. (1993). Plastic Mulches for Vegetables. ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. http://www.oznet.ksu.edu/ Iibrary/hort2/MF1091.pdf.

Fipps G. and Perez E. (1995). Micro irrigation of melons under plastic mulch. In Proceedings of the Fifth International Micro Irrigation Congress 2-6 April 1995. Florida, USA. 510-515.

Palada M.C., Stafford M.A. and Collingwood C.D. (1995). Improving vegetable production using micro irrigation. In Proceedings of the Fifth International Micro Irrigation Congress 2-6 April 1995. Florida, USA. 502-509.

เผยแพร่แล้ว

26-04-2021 — Updated on 08-02-2024

Versions