อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลร่วมกับโพรดิวเซอร์แก๊ส

ผู้แต่ง

  • วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • ธนกร หอมจำปา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • พีรพัฒน์ ประชุมฉลาด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • ธราเทพ แหวนเงิน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • ณัฐกิตติ์ แก้วทุมลา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

โพรดิวเซอร์แก๊ส , ถ่านไม้ , อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง , ควันดำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1 สูบ 4 จังหวะ ที่ใช้น้ำมันดีเซลร่วมกับโพรดิวเซอร์แก๊สจากถ่านไม้ และปริมาณควันดำจากแก๊สไอเสียของทั้ง 2 กรณี โพรดิวเซอร์แก๊สผลิตจากเตาแก๊ส ซิไฟเออร์แบบไหลขึ้นขนาด 60 ลิตร กับชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ การทดลองทำการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 700 rpm 800 rpm 900 rpm 1,000 rpm 1,100 และ 1,200 rpm จากผลการทดลองพบว่า เตาโพรดิวเซอร์แก๊สที่ใช้ถ่านไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมได้ดีในทุกความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการทดลอง โดยเฉพาะที่ความเร็วรอบต่ำสามารถประหยัดเชื้อเพลิงดีเซลได้สูงที่สุด ที่ 178 ml/h (ที่ 900 rpm) ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลลงถึง 53% ส่วนของการลดมลพิษเฉพาะส่วนของควันดำ พบว่า การใช้เชื้อเพลิงร่วมสามารถลดควันดำได้ลงมากจาก 45% เป็น 38%

References

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2566). สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาส 1 ของปี 2566 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2566. https://www.doeb.go.th/news_activity/2519.pdf

จิระพงษ์ กวนกระโทก, ไมตรี พลสงคราม, อมรทัศน์ จั่วแจ่มใส และปรีชา ขันติโกมล. (2557). การศึกษาการผลิตแก๊สจากเศษชีวมวลโดยใช้เตาผลิตแก๊สชนิดไหลลงขนาดเล็ก. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28. 15-17 ตุลาคม 2557. จังหวัดขอนแก่น. 99-104.

ปรีชา ขันติโกมล, จิระพงษ์ กวนกระโทก, อมรทัศน์ จิ๋วแจ่มใส และไมตรี พลสงคราม. (2558) การใช้แก๊สชีวมวลกับเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรขนาด 9 แรงม้า. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8(2): 1-11.

ธนกร หอมจําปา, วุฒิชัย สิทธิวงษ์ และสอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล. (2560). อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เพื่อสูบน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2017” 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. สุรินทร์. B842-B847.

สอนรินทร์ เรื่องปรัชญากุล, วุฒิชัย สิทธิวงษ์, ธนกร หอมจำปา และวัฒนา ภารัตนวงศ์. (2560). เชื้อเพลิงร่วมระหว่างน้ำมันดีเซลกับก๊าซชีวมวล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2017”. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. สุรินทร์. B918-B924.

Uma R., Kandpal T.C. and Kishore V.V.N. (2004). Emission characteristics of an electricity generation system in diesel alone and dual fuel mode. Biomass and Bio energy. 27(2): 195-203.

เผยแพร่แล้ว

29-12-2023 — Updated on 20-02-2024

Versions