บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง

Main Article Content

นิลวรรณ นิ่มน้อย
สิริวัฒน์ สาครวาสี

บทคัดย่อ

     สภาพอุณหภูมิสูงเกินความเหมาะสมก่อให้เกิดสภาวะเครียดในพืชซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพและ ปริมาณของผลผลิตในภาคการเกษตร การชักนำให้พืชทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงโดยให้สารละลาย ไกลซีนเบตาอีน (Glycinebetaine หรือ GB) จากภายนอกเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบ ในเชิงลบของสภาพอุณหภูมิสูงต่อการปลูกพืชได้ แต่กลไกการทำงานของ GB ในสภาพอุณหภูมิสูง ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด งานวิจัยนี้จึงศึกษาความเกี่ยวข้องของแคลเซียมในกลไกการทำงานของ GB โดย ให้สารยับยั้งการทำงานของช่องโปรตีนแคลเซียมเวอร์ราปามิล (Verapamil) และสารยับยั้งการทำงาน ของช่องโปรตีนโพแทสเซียม (Tetraethylammonium Chloride) ร่วมกับ GB โดยใช้ต้นกล้ามะเขือเทศ เป็นพืชทดสอบจากการทดลองพบว่า การให้ GB ทางใบที่ความเข้มข้น 1 mM แก่ต้นกล้ามะเขือเทศ ที่ปลูกในสภาพอุณหภูมิสูงส่งผลให้ต้นมะเขือเทศมีค่าอัตราการสังเคราะห์แสง ค่าอัตราการนำไหลของ ปากใบ ค่าประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานของระบบแสงหมายเลขสอง นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งมากกว่าของต้นควบคุมที่ได้รับนํ้าเปล่าในสภาพเดียวกัน อีกทั้งการให้ GB ยังส่งผลให้ปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด์และเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของไอออนในใบตํ่ากว่าต้นที่ได้รับนํ้าเปล่า ด้วยการให้สารยับยั้งการทำงานของช่องโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมลดทอนอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ทั้งหมด ผลการทดลองในครั้งนี้แสดงนัยว่ากลไกการชักนำให้พืชทนร้อนด้วย GB น่าจะเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแคลเซียมและโพแทสเซียมภายในเซลล์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Awasthi A. and A. Yadav. 2007. Phenylalkylamines as calcium channel blockers. J Chem Sci. 11: 565-570.

Bialczyk, J. and Z. Lechowski. 1990. Influence of a potassium-channel blocker and metabolic and ATPase inhibitors on potassium and malate content of Phaseoluscoccineus L. Pulvini. New Phytol. 115: 595-601.

Camejo, D., P. Rodríguez, M.A. Morales, M. Dell’AmicoJ, A. Torrecillas and J.J. Alarcón. 2005. High temperature effects on photosynthetic activity of two tomato cultivars with different heat susceptibility. J Plant Physiol. 162(3): 281-9.

Chen, T.H. and N. Murata. 2011. Glycinebetaine protects plants against abiotic stress: mechanisms and biotechnological applications. Plant Cell Environ. 34(1): 1-20.

Epstein, E., and A.J. Bloom. 2005. Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives. Second Edition. Sinauer Associates.

Larkindale, J. and M. R. Knight. 2002. Protection against heat stress-induced oxidative damage in Arabidopsis involves calcium, abscisic acid, ethylene, and salicylic acid. J Plant Physiol. 128: 682-695.

Li, M., S. Guo, Y. Xu, Q. Meng, G. Li and X. Yang. 2014. Glycine betaine-mediated potentiation of HSP gene expression involves calcium signaling pathways in tobacco exposed to NaCl stress. Physiol Plant. 150(1): 63-75.

Li, S., F. Li, J. Wang, W. Zhang, Q. Meng, T.H. Chen, N. Murata and X. Yang. 2011. Glycinebetaine enhances the tolerance of tomato plants to high temperature during germination of seeds and growth of seedlings. Plant Cell Environ. 34(11): 1931-43.

Peng, S., J. Huang, S. J.E. Heehy, R.C. Laza, R.M. Visperas, X. Zhong, G.S. Centeno, G.S. Khush, and K.G. Cassman. 2004. Rice yields decline with higher night temperature from global warming. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 101(27): 9971-9975.

Rasheed, R., A. Wahid, M. Farooq, I. Hussain, and M. A. Basra Shahzad. 2011. Role of proline and glycinebetaine pretreatments in improving heat tolerance of sprouting sugarcane (Saccharum sp.) buds. Plant Growth Regula. 65(1): 35-45.

Saidi, Y., A. Finka, M. Muriset, Z. Bromberg, Y.G. Weiss, F.J. Maathuis and P. Goloubinoff. 2009. The heat shock response in moss plants is regulated by specific calcium-permeable channels in the plasma membrane. Plant Cell. 21(9): 2829-43.

Sorwong, A. and S. Sakhonwasee. 2015. Foliar Application of Glycine Betaine Mitigates the Effect of Heat Stress in Three Marigold (Tageteserecta) Cultivars. Hort. J. 84(2): 161-171.

Taiz, L. and E. Zeiger. 2006. Plant Physiology. (4th Ed.). Sinauer Associates Inc., Sunderland, MA, U.S.A.

Yamane Y., Y. Kashino, H. Koike and K. Satoh. 1998.Effects of high temperatures on the photosynthetic systems in spinach: oxygen-evolving activities, fluorescence characteristics and the denaturation process. Photosynth Res. 57: 51-59.

Yang, S. and C. Lu. 2006. Effect of exogenous glycinebetaine on growth, CO2 assimilation, and photosystem ll photochemistry of maize Plant. Physiologia Plantarum. 127: 593-602.