การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้

Main Article Content

ภาวิณี อารีศรีสม
นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
ณัฐชนก แก้วแทน
กอบลาภ อารีศรีสม

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสารประกอบฟีนอลิกรวม สารฟลาโวนอยด์ กรดเฟอรูลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในส่วนของจมูกข้าวสาลีผสมรำ และส่วนของเนื้อแป้งของข้าวสาลี จำนวน 8 สายพันธุ์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีในส่วนของจมูกข้าวสาลีผสมรำมากกว่าส่วนของเนื้อแป้งในข้าวสาลีทุกๆ สายพันธุ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนของจมูกข้าวสาลีผสมรำพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากสุดในข้าวสาลีสายพันธุ์ MJU10 มีค่าเท่ากับ 2.86±0.06 มก. สมมูลของกรดแกลลิก/ก. น้ำหนักแห้ง ส่วนปริมาณสารฟลาโวนอยด์มีมากสุดในส่วนของจมูกข้าวผสมรำของข้าวสาลีสายพันธุ์ MJU2 และ MJU8 คือมีค่าเท่ากับ 0.65±0.00 และ 0.65±0.01 มก. สมมูลของเควอซิติน/ก. น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ สำหรับปริมาณกรดเฟอรูลิกพบมากสุดในจมูกข้าวผสมรำของสาลีสายพันธุ์ MJU10 มีค่าเท่ากับ 478.40±2.58  มก./กก. ขณะที่ในสายพันธุ์ MJU3 และ MJU2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH มากสุด คือมีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 87.05±0.17 และ 85.69±0.55 ตามลำดับ และในสายพันธุ์ MJU2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS มากสุด คือมีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 46.55±0.39

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธรรณพ เหล่ากุลดิลก. 2553. องค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ และเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษาของรำจากข้าวสี และการประยุกต์ใช้รำจากข้าวสีในขนมปัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พลังเกษตร. 2562. ข้าวสาลีปลูกในไทยได้ดี ตลาดโตต่อเนื่อง ตอบโจทย์ตลาดเทรนด์คนรักสุขภาพ. แหล่งข้อมูล https://www.palangkaset.com/ข้าวเศรษฐกิจ/ข้าวสาลี-2/ (25 กันยายน 2561).

วัลลภ วีชะรังสรรค์ และปราณีต โอปณะโสภิต. 2547. ภาพรวมของอนุมูลอิสระและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระในสารสกัดจากพืชในหลอดทดลอง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร. 9(1):73-80.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2542. ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

สุธีรา มูลศรี นงนุช ประดิษฐ์ พจน์ วัจนะภูมิ นิทัศน์ สิทธิวงศ์ ศิวะพงศ์ นฤบาล ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์ กาญจนา พิบูลย์ และสาธิต ปิ่นมณี. 2554. ข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่น. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง. 14-16 กุมภาพันธ์. โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์, แพร่. น. 380- 387.

Adom, K.K., M.E. Sorrells and R.H. Liu. 2005. Phytochemicals and Antioxidant Activity of Milled Fractions of Different Wheat Varieties. J. Agric. Food Chem. 53(6): 2297-2306.

Ali, M.B. 2014. Secondary metabolites and environmental stress in plants: biosynthesis, regulation, and function. pp. 55-85. In: P. Ahmad and R.M. Wani (eds.). Physiological Mechanisms and Adaptation Strategies in Plants under Changing Environment. Springer, New York.

Boz, H. 2015. Ferulic acid in cereals – a review. Czech J. Food Sci. 33: 1–7.

Chawla, A.S., M. Singh, M.S. Murthy, M.P. Gupta and H. Singh. 1987. Anti-inflammatory action of ferulic acid and its esters in carrageenan-induced rat paw edema model. Indian J. Exp. Biol. 25: 187-189.

Gao, C.Y., Y.H. Lu, C.R. Tian, J.C. Xu, X.P. Guo, R. Zhou and G. Hao. 2011. Main nutrients, phenolics, antioxidant activity, DNA damage protective effect and microstructure of Sphallerocarpus gracilis root at different harvest time. Food Chem. 127(2): 615-622.

Ghasemzadeh, A., H.Z.E. Jaafar and A. Rahmat. 2010. Antioxidant activities, total phenolics and flavonoids content in two varieties of Malaysia young ginger (Zingiber officianle Roscoe). Molecules. 15: 4324-4333.

Goufo P. and H. Trindade. 2014. Rice antioxidants phenolic acids, flavonoids, anthocyanins, proanthocyanidins, tocopherols, tocotrienols, c-oryzanol, and phytic acid. Food Sci. Nutr. 2(2):75–104.

Graf, E. 1992. Antioxidant potential of ferulic acid. Free Radic. Biol. Med. 13: 435-448.

Huang, M.T., R.C. Smart, C. Q. Wong and A.H. Conney. 1988. Inhibitory effect of curcumin, chlorogenic acid, caffeic acid, and ferulic acid on tumor promotion in mouse skin by 12-Otetradecanoylphorbol-13-acetate. Cancer Res. 48: 5941-5946.

Ivanišova, E., M. Ondrejovič and S. Šilhár. 2012. Antioxidant activity of milling fractions of selected cereals. Nova Biotechnol. et Chim. 11(1): 45-56.

Kamal-Eldin, A., J. Frank, A. Razdan, S. Tengblad, S. Basu and B. Vessby. 2000. Effects of dietary phenolic compounds on tocopherol, cholesterol, and fatty acids in rats. Lipids. 35: 427-435.

Li, Y. 2014. Determination of ferulic acid content in Cyperus rotundus by HPLC. J. Chem. Pharm. Res. 6(3): 1496-1500.

Mcdonald, S., P.D. Prenzler, M. Antolovich and K. Robards. 2001. Phenolic content and antioxidant activity of olive extracts. Food Chem. 73: 73-84.

Namjooyan, F., M.E. Azmi and V.R. Rahmanian. 2010. Investigation of antioxidant activity and total phenolic content of various fractions of aerial parts of Pimpinella Barbata (DC.) Boiss. Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod. 5(1): 1-5.

Neut, C., F. Guillemot and J. F. Colombel. 1997. Nitrate-reducing bacteria in diversion colitis: A clue to inflammation? Dig. Dis. Sci. 42: 2577-2580.

Ohta, T., T. Nakano, Y. Egashira and H. Sanada. 1997. Antioxidant activity of ferulic acid â-glucuronide in the LDL oxidation system. Biosci. Biotechnol. Biochem. 61: 1942-1943.

Patil, N.B., A.B. Adsul, E. Khatiwora, A.A. Kale, A.P. Tambe and N.R. Deshpande. 2012. Spectroscopic determination of total phenolic and flavonoid contents of Tribulus terrestric fruits. Int. J. Chemtech Res. 4(3): 899-902.

Pham-Huy, L.A., H. He and D. Pham-Huy. 2008. Free radicals, antioxidants in disease and heath. Int. J. Biomed. Sci. 4(2): 89-96.

Rasper, V.F. 1991. Quality ebaluation of cereals and cereal products. pp. 595-638. In: K.J. Lorenz and K. Kulp (eds.). Handbook of Cereal Science and Technology. Maecel Dekker, Inc., New York.

Singh, R.P., K.N. Chidambara and G.K. Jayaprakasha. 2002. Studies on the activity of pomegranate (Punica granatum) peel and seed extracts using in vitro models. J. Agric. Food Chem. 50(1): 81-86.

Smith, M.M. and R.D. Hartley. 1983. Occurrence and nuture of ferulic acid substitution of cell wall polysaccharides in gramineous plants. Carbohydr. Res. 118: 65-80.

Thaipong, K., U. Boonprakob, K. Crosby, L. Cisneros-Zevallos and D.H. Byrne. 2006. Comparison of ABTA, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. J. Food Compos. Anal. 19: 669-675.

Uchida, M., S. Nakajin, S. Toyoshima and M. Shinoda. 1996. Antioxidative effect of sesamol and related compounds on lipid peroxididation. Biol. Pharm. Bull. 19: 623-626.

Wang, B.H. and J.P. Jing-Ping. 2005. Pharmacological actions of sodium ferulate in ardiovascular system. Cardiovasc. Drug Rev. 23(2): 161–172.