เผยแพร่แล้ว: 2022-04-25

การเจริญเติบโตและพัฒนาของข้าวก่ำบางพระที่ปลูกภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน

อภิสิทธิ์ ชิตวณิช, รัตติกาล เสนน้อย, ประพฤติ พรมสมบูรณ์

1-12

การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้

ภาวิณี อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ณัฐชนก แก้วแทน, กอบลาภ อารีศรีสม

64-76

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดและอัตราส่วนของสารสกัดที่แตกต่างกัน ต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ในกระชายดำ

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ภาวิณี อารีศรีสม, กอบลาภ อารีศรีสม, วิกานดา ใหม่เฟย, วรภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

77-90

ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน

รักษ์สุดา คำดี, ธรรมธวัช แสงงาม, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ศิริสุดา บุตรเพชร, อาณัติ เฮงเจริญ, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

91-101