ผลของสารพาต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Bacillus amyloliquefaciens ต่อการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา

Main Article Content

พันธ์ทิพย์ จุลวรรณโณ
อัจฉรา เพ็งหนู

บทคัดย่อ

     Rigidoporus microporus เป็นเชื้อราในดินสาเหตุโรครากขาวของยางพารา การควบคุมโรคด้วยชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ มีประสิทธิผลและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม นอกจากแบคทีเรียปฏิปักษ์ สารพา (carrier) นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของชีวภัณฑ์ การวิจัยจึงศึกษาผลของสารพาต่อการเจริญและการยับยั้งการเจริญเส้นใยเชื้อรา R. microporus โดยแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ไอโซเลท SM1, LPDD3-2 และ Bacillus amyloliquefaciens ไอโซเลท PT7 ทดสอบกับสารพาทั้งหมด 7 ชนิด คือ เบนโทไนท์ เคโอลิน แลคโตส แป้งดัดแปร แป้งข้าวเจ้า แป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวโพด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า แบคทีเรียปฏิปักษ์มีปริมาณสูงสุดในอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมเบนโทไนท์และแตกต่างกับสารพาชนิดอื่นๆ (P≤ 0.01) รวมทั้งมีขนาดโคโลนีใหญ่ขึ้น ขณะที่การเจริญของเส้นใย R. microporus ในอาหาร PDA ที่ผสมเบนโทไนท์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม (PDA) การยับยั้งการเจริญเชื้อรา R. microporus ของ B. subtilis ไอโซเลท SM1, LPDD3-2 ด้วยวิธี dual culture ในอาหาร PDA ผสมเบนโทไนท์สูงกว่าสารพาชนิดอื่นและแตกต่างกับชุดควบคุม (PDA) (P≤ 0.01) แสดงให้เห็นว่าสารพามีผลต่อการเจริญและประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ การเลือกสารพาที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bubici, G., M. Kaushal, I.M. Prigigallo, LG.C. Cabanas and M.J. Blanco. 2019. Biological control agents against fusarium wilt of banana. Frontiers in Microbiology. 10: 1-33.

Carpin, M., H. Bertelsen, A. Dalberg, J.K. Bech, J. Risbo, P. Schuck and R. Jeantet. 2017. How does particle size influence caking in lactose powder. Food Engineering. 209: 61-67.

Chumthong, A., R. Wiwattanapatapee, H. Viernstein, A. Pengnoo and M. Kanjanamaneesathian. 2016. Spray-dried powder of Bacillus megaterium for control of rice sheath blight disease: formulation protocol and efficacy testing in laboratory and greenhouse. Cereal Research Communications. 44(1): 131-140.

Djaenuddin, N., S. Suriani and A. Muis. 2020. Effectiveness of Bacillus subtilis TM4 biopesticide formulation as biocontrol agent against maydis leaf blight disease on corn. Earth and Environmental Science. 484: 1-10.

Egli, T. 2015. Microbial growth and physiology: A call for better craftsmanship. Frontiers in Microbiology. 6: 1-12.

Huang, X., N. Zhang, X. Yong, X. Yang and Q. Shen. 2012. Biocontrol of Rhizoctonia solani damping-off disease in cucumber with Bacillus pumilus SQR-N43. Microbiological Research. 167: 135-143.

Jacoby, R., M. Peukert, A. Succurro, A. Koprivova and S. Kopriva. 2017. The role of soil microorganisms in plant mineral nutrition-current knowledge and future directions. Frontiers in Plant Science. 8: 1-19.

Jayasudha, S.M., K.C. Kirankumar, E. Rajashekhara and D.Y. Rudresh. 2017. Evaluation of different carrier materials for development of bacterial bio-control agents formulations with enhanced shelf-life. Microbiology and Applied Sciences. 6(9): 1145-1153.

Jorjani, M., A. Heydari, R.H. Zamanizadeh, S. Rezaee and L. Naraghi. 2011. Development of Pseudomonas fluorescens and Bacillus coagulans based bioformulations using organic and inorganic carriers and evaluation of their influence on growth parameters of sugar beet. Biopesticides. 4(2): 180-185.

Kanjanamaneesathian, M., R. Wiwattanapatapee, A. Pengnoo, K. Oungbho and A. Chumthong. 2007. Efficacy of novel formulations of Bacillus megaterium in suppressing sheath blight of rice caused by Rhizoctonia solani. Plant Pathology Journal. 6(2): 195-201.

Kohl, J., R. Kolnaar and J.W. Ravensberg. 2019. Mode of action of microbial biological control agents against plant diseases: Relevance beyond efficacy. Frontiers in Plant Science. 10: 1-19.

Kwoseh, C.K., A.M. Darko and K. Adubofour. 2012. Cassava starch-agar blend as alternative gelling agent for mycological culture media. Journal of Agriculture and Applied Sciences. 8(1): 8-15.

Moore, W.C., J. McKoy, R.D. Valle, D. Armstrong, M.E. Bernard, M. Katz and E.R. Gordon. 2003. Fungal cell wall septation and cytokinesis are inhibited by bleomycins. Chemotherapy. 47(10): 3281-3289.

Morton, D.J. and W.H. Stroube. 1955. Antagonistic and stimulatory effects of soil microorganisms upon Sclerotium rolfsii. Phytopathology. 45: 417-420.

Nikaji, J. 2016. Development of formulation and application of Bacillus subtilis for controlling soft rot disease of Chinese mustard. M.S. Thesis in Crop Science, Suranaree University of Technology.

Pengnoo, A., R. Wiwattanapatapee, A. Chumthong and M. Kanjanamaneesathian. 2006. Bacterial antagonist as seed treatment to control leaf blight disease of bambara groundnut (Vigna subterranea). World Journal of Microbiology and Biotechnology. 22(1): 9-14.

Pereira, M.R. and W.A. Roberts. 1991. Alginate and cornstarch mycelial formulations of entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Journal of Economic Entomology. 84(6): 1657-1661.

Rakian, T.C., L. Karimuna, M. Taufik, G.A.K. Sutariati, M. Muhidin and U. Fermin. 2018. The effectiveness of various Rhizobacteria carriers to improve the shelf life and the stability of Rhizobacteria as Bioherbicide. Earth and Environmental Science. 122: 1-7.

Rangel, A.B.F. 2013. Inhibition of food-related bacteria by antibacterial substances produced by Pseudomonas sp. strains from pasteurized milk. Food Science and Technology (Campinas). 16(4): 326-333.

Schisler, D.A., P.J. Slininger, R.W. Behle and M.A. Jackson. 2004. Formulation of Bacillus spp. for biological control of plant diseases. Journal of Phytopathology. 94(11): 1267-1271.

Swami, D., B. Paul and S.K. Dotasara. 2017. Effect of carriers on the efficacy of Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (hd-1) formulations. Entomology and Zoology. 5(3): 590-594.

Ting, A.S.Y., M.T. Fang and C.S. Tee. 2010. An in vitro assessment on the efficacy of clay-based formulated cells of Pseudomonas Isolate UTAR EPA2 for petrol degradation. American Journal of Applied Sciences. 7(2): 178-184.

Wiwattanapatapee, R., A. Chumthong, A. Pengnoo and M. Kanjanamaneesathian. 2013. Preparation and evaluation of Bacillus megaterium-alginate microcapsules for control of rice sheath blight disease. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 29: 1487-1497.