การระบุชนิดของสารกลุ่ม Cannabinoids และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกัญชงและกัญชา โดยโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์

Main Article Content

มัลลิกา จินดาซิงห์
สุทธิรักษ์ ผลเจริญ

บทคัดย่อ

     การระบุชนิดของสารกลุ่ม cannabinoids ในกัญชงและกัญชานี้ ได้ทำการวิเคราะห์โดยเครื่องก๊าซโครมาโท กราฟี/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถวิเคราะห์ชนิดของสารกลุ่ม cannabinoids ในกัญชงและกัญชา ได้ โดยพบว่า มีสารกลุ่ม cannabinoids  4 ชนิด ได้แก่ THC, CBN, CBC และ CBD ซึ่งมีปริมาณสารที่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.65±0.15 – 6.76±0.21, 0.13±0.12 – 0.52±0.19, 0.00 – 0.29±0.15 และ 0.96±0.18 – 3.97±0.18 % ตามลำดับ โดยกัญชงและกัญชาสายพันธุ์ปางตองมีสาร THC มากที่สุด พันธุ์เวียดนามมีสาร CBN และ CBD มากที่สุด และพันธุ์ปางอุ๋งมีสาร CBC มากที่สุด การระบุความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในกัญชง 9 สายพันธุ์ และกัญชา 1 สายพันธุ์ โดยเทคนิคโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์ จำนวน 11 ไพร์เมอร์ สามารถแยกความแตกต่างทางพันธุกรรมของกัญชงสูงถึง 100 % ในการศึกษานี้พบว่า มีจำนวนแถบดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นทั้งหมด 41 อัลลีล จากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเบื้องต้นโดยใช้วิธี unweighted pair group a arithematic average (UPGMA) จำนวนอัลลีลเฉลี่ยต่อโลคัส SSR เท่ากับ 3.73 ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันเปลี่ยนแปลงจาก 0.05 ถึง 0.83 โดยมีค่าเฉลี่ย 0.44 ซึ่งบ่งชี้ว่า มีฐานทางพันธุกรรมที่กว้างมากและมีความแปรผันทางพันธุกรรมสูง จากการใช้ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมของฐาน SSR UPGMA dendrogram แสดงให้เห็นว่าสามารถจำแนกสายพันธุ์ที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พันธุ์สองแคว ปางตอง ห้วยแล้ง กัญชา ปางแก และเวียดนาม และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ พันธุ์พบพระ ปางอุ๋ง แม่ตะละ และห้วยหอย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุทธิรักษ์ ผลเจริญ เศรษฐา ศิริพินธุ์ ดนุวัติ เพ็งอ้น และวีรชัย พุทธวงศ์. 2552. การวิเคราะห์สารเสพติด tetrahydrocannabinol (THC) ในกัญชงพันธุ์ต่างกัน โดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี/แมสสเปคโทรเมตรี (GC/MS). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 40(3): 305-308.

Alghanim, H. J., and J. R. Almirall. 2003. Development of microsatellite markers in Cannabis sativa for DNA typing and genetic relatedness analyses. Anal. Bioanal. Chem. 376: 1225–1233.

Bruce, L.H. and D.R. John. 1973. Nuclear magnetic resonance spectroscopy 13C fourier transformspectra of -8-THC and -9-tetrahydrocannabinol. Proc. Nat. Acad. Sci. 70(4): 1027-1029.

Chadi, A. 2006. Development and validation of the quantitation of 9-tetrahydrocannabinol in human plasma by high performance liquid chromatography after solid-phase extraction. Pharma. and Biom. Ana. 41(3): 1011-1016.

Cherney, J.H. and E. Small. 2016. Industrial Hemp in North America: Production, Politics, and Potential. Agronomy. 58(6): 1-24.

De Zeeuw, R. A., Th. M. Malingre and F. W. H. M. Merkus. 1972. Tetrahydrocannabinolic acid, an important component in the evaluation of Cannabis products. Pharm. Pharmacology. 24: 1-6.

Devane, W.A., L. Hanuš, A. Breuer, R.G. Pertwee, L.A. Stevenson, G. Griffin, D. Gibson, A. Mandelbaum, A. Etinger and R. Mechoulam. 1992. Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Sci. 258: 1946-1949.

Doyle, J. J. and J. L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical Bulletin 19: 11-15.

Elsohly, M.A. and D. Slade. 2005. Chemical constituents of marijuana: The complex mixture of natural cannabinoids. Life Sci. 78: 539-548.

Etienne, P.M. de Meijer, B. Manuela, C. Andrea, C. Paola, M. Cristina, R. Paolo and M. Giuseppe. 2003. The inheritance of chemical phenotype in Cannabis sativa L. Genetics. 136: 335-346.

Gao C., Xin P., C. Cheng, Q. Tang, P. Chen, C. Wang, G. Zang and L. Zhao 2014. Diversity Analysis in Cannabis sativa Based on Large-Scale Development of Expressed Sequence Tag-Derived Simple Sequence Repeat Markers. PLoS ONE. 9(10): 110638.

Gilmore S. and R. Peakall 2003. Isolation of Microsatellite Markers in Cannabis sativa L. (marijuana). Molecular Biology Notes. 3: 105–107

Heyden, M.J. and P.J. Sharp 2001. Targeted development of informative Microsatellite (SSR) markers. Nucleic Acids Res. 29(8): 44-4.

Hazekamp, A., Y. Hae Choi and R. Verpoorte. 2004. Quantitative Analysis of Cannabinoids from Cannabis sativa using 1H NMR Chem. Pharin. Bull. 52(6): 718-721.

Lachenmeier, D. W., L. Kroener, F. Musshoff and B. Madea. 2004. Determination of cannabinoids in hemp food products by use of headspace solid-phase micro extraction and gas chromatography mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 378: 183-189.

Miller Coyle, H. 2003. An overview of DNA methods for the identification and individualization of marijuana. Croat. Med. 44(3): 315-321.

Morgante, M. and A. M. Olivieri. 1993. PCR-amplified microsatellites as markers in plant genetics. Plant 3: 175–182.

Pellegrini M., E. Marchesi, R. Pacifici and S. Pichini. 2005. A rapid and simple procedure for the determination of cannabinoids in hemp food products by gas chromatography mass spectrometry. Pharmaceutical and Biomedical Analysis 36: 939–946.