เผยแพร่แล้ว: 2022-08-18

ผลของปุ๋ยเคมีเคลือบด้วยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

ศาศวัต ชวนะศักดิ์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, อัญธิชา พรมเมืองคุก

14-26

การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

น้ำผึ้ง แสงใส, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว

27-39

การวิเคราะห์พื้นที่และวันปลูกของข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่นที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย, สาธิต ปิ่นมณี, นงนุช ประดิษฐ์, สุรพล ใจวงศ์ษา, เนตรนภา อินสลุด

66-79

ปัจจัยการตัดแต่งกิ่งที่มีผลต่อการออกดอกและคุณภาพผลของมะเกี๋ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

กิติพงษ์ วุฒิญาณ, อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์, ศรายุทธ ตรีรัตน์, ตะวัน ฉัตรสูงเนิน, ปิยะพิศ ขอนแก่น

92-103

รูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

ณัฐพนธ์ สกุลพงษ์, จักรพงษ์ พวงงามชื่น, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ

104-115