สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT)

Main Article Content

ปรัชวนี พิบำรุง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักน้ำแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยเตรียมปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศจากปุ๋ยหมักมูลสัตว์แต่ละชนิดผสมนํ้า (อัตราส่วนปุ๋ยหมัก 1 กก. ต่อนํ้า 5 ลิตร) ใช้เป็นสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 5 ซํ้า 5 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ปุ๋ยอนินทรีย์มาตรฐาน (ชุดควบคุม) 2) ปุ๋ยหมักนํ้ามูลหนอนนก 3) ปุ๋ยหมักนํ้ามูลจิ้งหรีด 4) ปุ๋ยหมักนํ้ามูลไส้เดือน และ 5) ปุ๋ยหมักนํ้ามูลไก่ ผลการวิจัยพบว่า สมบัติและปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักน้ำมีความสัมพันธ์กับชนิดของปุ๋ยหมักตั้งต้นและส่งผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมไนเตรทของผักกาดหอม โดยปุ๋ยหมักน้ำมูลจิ้งหรีดมีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (970.85 มก./ล.) และปุ๋ยหมักนํ้ามูลหนอนนกมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด (1,414.39 มก./ล.) แต่ปุ๋ยหมักนํ้าทั้งสองชนิดมีปริมาณโพแทสเซียมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (573.05 และ 515.73 มก./ล. ตามลำดับ) ผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยอนินทรีย์มาตรฐานมีนํ้าหนักสดสูงสุด (33.18 ก./ต้น) แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยหมักนํ้ามูลหนอนนกและ มูลจิ้งหรีด (32.57 และ 32.44 ก./ต้น ตามลำดับ) ด้านการสะสมไนเตรท ผักกาดหอมทุกกรรมวิธีมีปริมาณไนเตรทระหว่าง 984-1,304 มก./กก. โดยผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยอนินทรีย์มาตรฐานมีปริมาณไนเตรทสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2551. คู่มือการจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

กรมวิชาการเกษตร. 2551. คู่มือวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

ทัตพล พุ่ม ดารา อาคม คิดสง่า และนิสาชล เทศศร. 2559. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกผักกาดหอมกรีนคอสในระบบไฮโดรโปนิกส์. แก่นเกษตร 44(พิเศษ 1): 892-897.

ปรัชวนี พิบำรุง และเหมวรรณ ธรรมเจตนา. 2561. ผลของปุ๋ยอินทรีย์นํ้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโพนิกส์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ 2): 333-336.

ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ วริธนันท์ บรรณโก ปทุมรัตน์ จันทร์แจ้ง วุฒิพงษ์ โมงขุนทด มงคลชัย ตักเตือน ณิชกานต์ นานุ และอารยา ขวัญยืน. 2563. ผลของไคติน ไคโตซาน นํ้าหมักชีวภาพ จากเศษปลาและมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมที่ปลูกแบบในดินและแบบไฮโดรโพนิกส์. แก่นเกษตร 48(พิเศษ 1): 1123-1132.

ภาวินี จันทร์วิจิตร. 2562. ผลของนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักปวยเล้ง (Spinacia oleracea L.) ในระบบไฮโดรโปนิกส์. วารสารนเรศวรพะเยา 12(3): 51-54.

AOAC. 1980. Brucine colorimetric method. In: W. Horwitz (ed.). Methods of analysis, 13th ed. Washington DC.

APHA. 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater 20th ed. American Public Health. Washington DC.

Arancon, N.Q., C.A. Edwards, R. Dick and L. Dick. 2007. Vermicompost tea production and plant growth impacts. BioCycle 48(11): 51-52.

Cometti, N.N., M.Q. Martins, C.A. Bremenkamp and J.A. Nunes. 2011. Nitrate concentration in lettuce leaves depending on hotosynthetic photon flux and nitrate concentration in the nutrient solution. Horticultura Brasileira 29(4): 548-553.

El-Tahlawy, Y.A. 2018. Biological and chemical characterization of compost tea based on compost particle size. N. Egypt. J. Microbiol. 50: 133-146.

Eudoxie, G. and M. Martin. 2019. Compost tea quality and fertility, organic fertilizers history, production and applications. In: M. Larramendy and S. Soloneski (eds.). IntechOpen. pp. 1-25.

European Union. 2011. Commission regulation (EU) No 1258/2011 of December 2, 2011 amending regulation (EC) no 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs. Available: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1258/oj (December 15, 2021.)

García, A.C., O.C.H. Tavares, D.M. Balmori, V.S. Almeida, L.P. Canellas, J.M. García-Mina and R.L.L. Berbara. 2018. Structure-function relationship of vermicompost humic fractions for use in agriculture. J. Soils Sediments. 18(4): 1365-1375.

Gholamia, H., M.J. Saharkhiz, F.R. Farda, A. Ghanic and F. Nadaf. 2018. Humic acid and vermicompost increased bioactive components, antioxidant activity and herb yield of Chicory (Cichorium intybus L.). Biocatal. Agric. Biotechnol. 14(5): 286-292.

Giménez, A., J.A. Fernández, J.A. Pascual, M. Ros and C. Egea-Gilabert. 2020. Application of directly brewed compost extract improves yield and quality in baby leaf lettuce grown hydroponically. Agronomy 10(370): 1-15.

Gomes, J.G.A., R.A. Pereira, G.A. Sodré and E. Gross. 2019. Humic acids from vermicompost positively influence the nutrient uptake in mangosteen seedlings. Pesq. Agropec. Trop. 49: 1-8.

Gondek, M., C.D. Weindorf, C. Thiel and G. Kleinheinz. 2020. Soluble salts in compost and their effects on soil and plants: A review. Compost Science & Utilization 28(2): 59-75.

González-Hernández, A.I., M.B. Suárez-Fernández, R. Pérez-Sánchez, M.A. Gómez-Sánchez and M.R. Morales-Corts. 2021. Compost tea induces growth and resistance against Rhizoctonia solani and Phytophthora capsici in Pepper. Agronomy 781(11): 1-12.

Hartadiyati, E., A. Wiyanto and A. Rusilowati. 2020. The compost tea on hydroponics system used to increase understanding of sustainable development for high school student. Journal of Phys: Conf. Ser. 1567, DOI:10.1088/1742-6596/1567/2/022060.

Kim, M.J., C.K. Shim, Y.K. Kim, S.J. Hong, J.H. Park, E.J. Han, J.H. Kim and S.C. Kim. 2015. Effect of aerated compost tea on the growth promotion of lettuce, soybean, and sweet corn in organic cultivation. Plant Pathol. J. 31(3): 259-268.

Kmecl, V., T. Knap and D. Žnidarčič. 2017. Evaluation of the nitrate and nitrite content of vegetables commonly grown in Slovenia. Ital. J. Agron. 12(2): 79-84.

Lanthier, M. and S. Peters. 2013. Microbial content of activity aerated compost tea after variations of ingredients or procedures. Acta Hortic. 1009: 219-224.

Li, X., X. Wang, X. Shi, Q. Wang. X. Li and S. Zhang. 2020. Compost tea-mediated induction of resistance in biocontrol of strawberry Verticillium wilt. J. Plant Dis. Prot. 127(2): 257-268.

Mensinga, T.T., G.J. Speijers, and J. Meulenbelt. 2003. Health implications of exposure to environmental nitrogenous compounds. Toxicol. Rev. 22(1):41-51.

Morales-Corts, M.R., R. Pérez-Sánchez and M.A. Gómez-Sánchez. 2018. Efficiency of garden waste compost teas on tomato growth and its suppressiveness against soilborne pathogens. Sci. Agric. 75(5): 400-409.

Natsheh, B. and N. Abu-Khalaf. 2020. Influence of different types of fertilizers application on the Lettuce (Lactuca Sativa L.) growth and quality. Palestine Technical University Kadoorie Research Journal 8(2): 40-53.

Pant, A.P., T.J.K. Radovich, N.V. Hue and R.E. Paull. 2012. Biochemical properties of compost tea associated with compost quality and effects on pak choi growth. Scientia Horticulturae 148: 138-146.

Sago, U. and A. Shigemura. 2018. Quantitative nutrient management reduces nitrate accumulation in hydroponic butterhead lettuces grown under artificial lighting. HortScience 53(7): 963–967.

Sanadi, N.F.A., C.T. Leea, M.R. Sarmidib, J.J. Klemešc and Z. Zhang. 2019. Characterisation of liquid fertiliser from different types of bio-waste compost and its correlation with the compost nutrients. Chemical Engineering Transactions 72: 253-258.

Tabaglio, V., R. Boselli, A. Fiorini, C. Ganimede, P. Beccari, S. Santelli and G. Nervo. 2020. Reducing nitrate accumulation and fertilizer use in lettuce with modified intermittent nutrient film technique (NFT) system. Agronomy 10(8): 1-15.

Theunissen, J., P.A. Ndakidemi and C.P. Laubscher. 2010. Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production. Int. J. Phys. Sci. 5(13): 1964-1973.

Tikasz, P., S. MacPherson, V. Adamchuk and M. Lefsrud. 2019. Aerated chicken, cow, and turkey manure extracts differentially affect lettuce and kale yield in hydroponics. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 8(3): 241-252.

Trevisan, S., O. Francioso, S. Quaggiotti and S. Nardi. 2010. Humic substances biological activity at the plant-soil interface from environmental aspects to molecular factors. Plant Signaling & Behavior 5(6): 635-643.

Tsouvaltzis, P., A. Koukounaras and A.S. Siomos. 2014. Application of amino acids improves lettuce crop uniformity and inhibits nitrate accumulation induced by the supplemental inorganic nitrogen fertilization. Int. J. Agric. Biol. 16(5): 951-955.

Zaccardelli, M., C. Pane, D. Villecco, A.M. Palese and G. Celano. 2017. Compost tea spraying increases yield performance of pepper (Capsicum annuum L.) grown in greenhouse under organic farming system. Italian Journal of Agronomy 13(991): 229-234.