เผยแพร่แล้ว: 2023-04-25

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่

กริช สุริยะชัยพันธ์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล, สถาพร แสงสุโพธิ์

13-26

การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

จิรานุช ธัญญเจริญ, กังสดาล กนกหงส์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล

27-40

ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ธีราภรณ์ คำปลิว, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, วิชญ์ภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว, สุธีระ เหิมฮึก, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, วรุฒ ศิริวุฒิ, วาสนา วิรุญรัตน์

41-61

การผลิตและการตลาดของเกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยในจังหวัดพัทลุง

เสาวณีย์ เล็กบางพง, จตุรงค์ พรหมวิจิต, ปลายฟ้า สาครินทร์, ธนกฤต รัตนบุรี

80-90

เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ปวริศา นาคเพ็ง, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, รุจ ศิริสัญลักษณ์, จุฑาทิพย์ เฉลิมพล

91-105

การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ธวัชชัย ตาอินทร์, นิวัติ อนงค์รักษ์, ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์, ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ

106-119

Proliferative and Differentiative Effects of Cannabidiol in Primary Human Osteoblasts

Natthaorn Thanai-nopparat, Anupong Makeudom, Sakornrat Khongkhunthian, Chayarop Supanchart, Suttichai Krisanaprakornkit, Pattanin Montreekachon

120-134

ประสิทธิภาพของชีวมวลอัดเม็ดจากฟางข้าว รำข้าว และแกลบ ในการเป็นวัสดุปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค

รัชนี พุทธา, ทัศนีย์ สีเสนซุย, ศรัณพงษ์ บัณฑิตภักดิ์, สพล สมนาม, กาญจนา จอมสังข์

149-164

กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”

นริสรา กาวิวงศ์, วาสนา พิทักษ์พล, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, มนัส ทิตย์วรรณ

188-202