การออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทั้งต้น

Main Article Content

สามารถ บุญอาจ
สุธรรม ดวนสันเทียะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง พัฒนา ทดสอบและประเมินผลเครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทั้งต้น ผลการวิจัยพบว่า เครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทั้งต้นมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 1.2 x 3 x 3 เมตร รองรับอ่างชุบขนาด 2,400 ลิตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2,500 วัตต์ เป็นต้นกำลังให้กับรอกสลิงไฟฟ้ายกท่อนพันธุ์และมอเตอร์เกียร์ ควบคุมการหมุนของชุดเครน พร้อมจุดต่อพ่วงสำหรับลากเครื่องเข้าพื้นที่ทำงาน


ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องพบว่า เครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีความสามารถในการทำงาน 137.28 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (320 ท่อนต่อชั่วโมง) การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.24 ลิตรต่อชั่วโมง อัตราความเสียหายของท่อนพันธุ์มัน สำปะหลังจากการทำงานของเครื่องอยู่ที่ร้อยละ 0 และอัตราของท่อนพันธุ์ที่ไม่ถูกชุบด้วยน้ำยาเคมีในอ่างชุบของเครื่องอยู่ที่ ร้อยละ 20 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า จุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเปรียบเทียบ กับแรงงานคนในพื้นที่ค่าแรง 300 บาทต่อวัน อยู่ที่ 27.76 ไร่ต่อปี และระยะเวลาในการคืนทุนภายใน 2.2 ปีในพื้นที่การ ทำงาน 100 ไร่ต่อปี

Article Details

บท
บทความวิจัย