เผยแพร่แล้ว: 2021-01-25

การพัฒนาสารเชื่อมประสานสำหรับผลิตอาหารไก่ดำอัดเม็ด

พัชราภรณ์ อินริราย, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์

171-181

ความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมปริมาณซิลิคอนกับการให้ผลผลิตของข้าว

สำราญ พิมราช, เหล็กไหล จันทะบุตร, พรพิษณุ ธรรมปัทม์, สุนันท์ บุตรศาสตร์

209-222

ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมไรสองจุด Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae)

จักรพงษ์ สุภาวรรณ, กรวัฒน์ อรรถโสภา, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กุลชา ชยรพ, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว

235-246

การทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวหอมนิลพรีเจลาติไนซ์ในแป้งขนมช่อม่วง

ปภากร ศรีสอน, พัชนี บุญธกานนท์, อนงค์นาฏ โสภณางกูร, ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

261-271

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงในผลิตภัณฑ์ขนมปัง

เพียรพรรณ สุภะโคตร, ศิวพร แซ่เล้า, อรวรรณ ใบศิลา

273-287