การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์

Main Article Content

ศนันธร พิชัย
ญาณิศา โพธิรัตน์โส

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มัฟฟินไรซ์เบอรี่ที่มีการแปรผันปริมาณสารไฮโดรคอลลอยด์ คือ CMC (Carboxy Methyl Cellulose) และคาราจีแนน โดยได้นำสูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ คือ สูตรที่มีการเติม CMC 2 กรัม และคาราจีแนน 1 กรัม มาเปรียบเทียบกับสูตรที่ไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ และทำการเก็บรักษาในสภาวะปกติ (อุณหภูมิห้อง) เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์นาน 6 วัน พบว่า ผลิตภัณฑ์มัฟฟินไรซ์เบอรี่สูตรที่ไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่มีการเติม CMC 2 กรัม และคาราจีแนน 1 กรัม มีความแตกต่างด้านลักษณะปรากฏ ยีสต์และราทั้งหมด ส่วนค่าความแข็ง และ aw (Water Activity) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)

Article Details

บท
บทความวิจัย