การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย)

Main Article Content

จรีวรรณ จันทร์คง
ณปภัช ช่วยชูหนู
ศรัณญภัส รักศีล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงใจและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย) โดยการให้ชิมเนื้อไก่ต้ม และใช้แบบสอบถามผู้บริโภค จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Conveniencesampling) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเนื้อไก่คอล่อนศรีวิชัย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.345) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้สึกเหนียวนุ่มขณะรับประทานเนื้อไก่ ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด(4.557) รองลงมาคือความพึงพอใจด้านกลิ่นของไก่ชวนรับประทาน (4.447) และความพึงพอใจด้านรสชาติของไก่คอล่อนศรีวิชัย (4.390) ส่วนการรับรู้เรื่องพันธุ์ไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.25 ไม่รู้จักไก่พันธุ์นี้ มีผู้บริโภคที่รู้จักไก่พันธุ์นี้เพียง ร้อยละ 21.75 ทั้งนี้หากมีการสร้างการรับรู้ถึงพันธุ์ไก่พื้นเมืองจะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดไก่พื้นเมืองไทยต่อไปในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย