สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะความกรอบของมะละกอบริโภคผลดิบ

Main Article Content

รภัสสา จันทาศรี

บทคัดย่อ

สมรรถนะการรวมตัวเป็นข้อมูลจำเป็นต่อการพัฒนาพันธุ์มะละกอลูกผสม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปและสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะของมะละกอ 5 พันธุ์ ในลักษณะของปริมาณผลผลิต น้ำหนักผลความยาวผล เส้นรอบวงผล ระดับการเกิดโรคและความกรอบ สร้างลูกผสมตามแผนการผสมแบบพบกันหมดรวมทั้งสลับพ่อแม่ ประเมินลูกผสมเดี่ยว 20 คู่ผสม ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ถึง เดือน เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคผลสดจังหวัดมหาสารคาม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์5 ซ้ำ ๆละ 10 ต้น ผลการวิจัย พบว่าค่าสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (GCA) และการรวมตัวเฉพาะ (SCA) มีความแตกต่างทางสถิติ (99%) ในลักษณะการเกิดโรคและมีความแตกต่างทางสถิติ(95%) ในลักษณะความกรอบและปริมาณผลผลิต มะละกอ 4 พันธุ์ (พันธุ์ครั่งเหลือง, ครั่งแดง, แขกนวลกาฬสินธุ์และแขกดำ) มีค่า GCA สูง และ 3 คู่ผสมที่มีสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) สูง) :1) คู่ผสม พันธุ์ครั่งแดง x พันธุ์แขกนวลกาฬสินธุ์ เป็นคู่ที่เหมาะสมที่ให้ลูกผสมที่มีน้ำหนักผลมากที่สุดและเส้นรอบวงผลมากที่สุด 2) คู่ผสมพันธุ์ครั่งเหลือง x พันธุ์แขกนวลกาฬสินธุ์ เป็นคู่ที่เหมาะสมที่ให้ลูกผสมที่มีระดับของการเกิดโรคน้อยที่สุด ทั้งมีความยาวผลมากที่สุด  และที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด 3) คู่ผสม พันธุ์ครั่งเหลือง x พันธุ์ครั่งแดง เป็นคู่ที่เหมาะสมที่ให้ลูกผสมที่มีความกรอบดีที่สุด  ดังนั้น คู่ผสมดังกล่าวจึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตลูกผสมเพื่อพัฒนามะละกอบริโภคผลดิบต่อไปในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย