การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง

Main Article Content

กันยา พลแสน
ฉลอง วชิราภากร
จันทิรา วงศ์เณร
วรางคณา แดนสีแก้ว

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับกากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae (yeast fermented ethanol cassava waste, YEW) ในสูตรอาหารผสมส้าเร็จของโคพื้นเมือง โดยใช้โคพื้นเมืองเพศเมียน้้าหนัก เริ่มต้นเฉลี่ย 140±5 กิโลกรัม จ้านวน 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 4x4 จัตุรัสลาติน มีสูตรอาหารทดลอง คือ กากเอทานอล หมักยีสต์ที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารผสมส้าเร็จ จากการทดลองพบว่า ระดับกากเอทานอลหมักยีสต์ ที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหารผสมส้าเร็จไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้ (P>0.05) แต่ท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อใยที่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง และเยื่อใยที่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด และค่าพลังงานที่ใช้ ประโยชน์ได้มีค่าลดลงแบบเป็นเส้นตรง (P<0.05) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มระดับกากเอทานอลหมักยีสต์ในสูตรอาหารผสมส้าเร็จ ไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมน และยูเรียในกระแสเลือดของโคพื้นเมือง (P>0.05) นอกจากนี้ ความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยได้ทั้งหมด กรดโพรพิออนิคและกรดบิวทีริคในกระเพาะรูเมน ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในขณะที่ความเข้มข้นของกรดอะซิติคและสัดส่วนของกรดอะซิติคต่อกรดโพรพิโอนิคเพิ่มขึ้นแบบเส้น โค้งก้าลังสองจากการเพิ่มระดับกากเอทานอลหมักยีสต์ในสูตรอาหารผสมส้าเร็จ จากการทดลองสรุปได้ว่ากากเอทานอลหมักยีสต์สามารถใช้ได้ในระดับที่เหมาะสมคือ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารผสมส้าเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พลแสน ก. ., วชิราภากร ฉ. ., วงศ์เณร จ. ., & แดนสีแก้ว ว. . (2021). การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), 105–115. https://doi.org/10.14456/paj.2016.12
บท
บทความวิจัย