การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

สยาม อรุณศรีมรกต
วรพร สังเนตร
ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารเคมีในการทำนาข้าวพื้นทีอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ทำนาข้าว อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จากการสุ่มด้วยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Selection) จ านวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการท านาข้าวหลายประเภท ได้แก่ 1) ปุ๋ยเคมี 2) สารเคมีก าจัดแมลง 3) สารเคมีก าจัดวัชพืช 4) สารเคมีป้องกันโรคพืช และ 5) สารเคมีเพิ่มผลผลิตของข้าว เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้รวงข้าวใหญ่ ข้าวงาม เขียวทนเขียวนาน ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ นอกจากนั้น เกษตรกรยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการผสมสารเคมี การเก็บรักษาสารเคมี
การป้องกันอันตรายขณะพ่นสารเคมี การปฏิบัติตนหลังจากพ่นสารเคมี และวิธีปฏิบัติตนหากคนในครอบครัวแพ้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Article Details

How to Cite
อรุณศรีมรกต ส. ., สังเนตร ว. ., & ประดับเพชรรัตน์ ป. . (2021). การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2), 173–180. https://doi.org/10.14456/paj.2017.5
บท
บทความวิจัย